Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ustawy - rola w procesie administrowania

  Ustawa zajmuje szczególne miejsce w procesie administrowania. Art.7 Konstytucji mówi, że „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Adm. publiczna może legalnie działać, gdy działanie jej znajduje podstawy i w obowiązujących ustawach. Dla adm. wynikają dwie ważne zasady:

  2)...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja jako źródło prawa administracyjnego

  Według art.8 Konstytucji Konstytucja jest najwyższym prawem RP, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Konstytucja jako źródło prawa powszechnie obowiązującego wiąże wszystkie organy władzy publicznej i wszystkich obywateli, a więc również organy administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa administracyjnego - podział

  Źródła prawa administracyjnego możemy podzielić wg różnych kryteriów. Przyjmując jako kryterium podziału pozycję organu stanowiącego prawo wyróżniamy:

  a) źródła prawa stanowione przez centralne organy państwa- to organy władzy ustawodawczej (Sejm i Senat) oraz wykonawcze- Prezydent RP, RM...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek administracyjnoprawny a stosunek cywilnoprawny

  Stosunek adm.prawny różni się od stosunku cywilnoprawnego tym, że- adm. działa władczo i że może jednostronnie zadecydować o treści danego stosunku, charakteryzuje się nierównorzędnością pozycji stron (podmiotów), a w stosunkach cywilnoprawnych występuje równorzędność stron.

  Innym kryterium...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek administracyjnoprawny - elementy

  Zawiera 3 elementy:

  1) przedmiotami są tylko te sprawy, które należą do kompetencji organów adm., których uregulowanie jest dopuszczalne w trybie nakazów i zakazów np. wydanie koncesji, odbycie służby wojskowej, poddanie się szczepieniom ochronnym;

  2) podmiotami są: organy administracji upoważnione do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek administracyjnoprawny - rodzaje

  1. Stosunek administracyjnoprawny wywołujący skutki na podstawie norm prawa materialnego.  

  2. Stosunek administracyjnoprawny związany z postępowaniem administracyjnym.

   3. Stosunek administracyjnoprawny związany z postępowaniem przed sądem administracyjnym.

  Podstawą prawną tego stosunku są przepisy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek administracyjnoprawny - nawiązanie

  Stosunki administracyjnoprawne mogą powstać tylko na podstawie ustawowej, najczęściej jednak sama ustawa nie wystarczy, gdyż konieczna jest konkretyzacja w drodze aktu administracyjnego bądź przez zawarcie umowy administracyjnej. Ogólnie można powiedzieć, że stosunek administarcyjnoprawny może być...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo administracyjne - podział

  Polega na wyodrębnieniu 3 czynników: ustrojowego, materialnego i procesowego.

  a) prawo ustrojowe- jest to prawo ustroju adm. publicznej, reguluje normy, zasady i działania adm. publicznej, zawiera przepisy normujące kompetencje adm. publicznej, proces realizacji celów społecznych w zakładach adm., przepisy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia kontroli przestrzegania prawa adm. (normy prawa bezpośrednio kształtujących sytuację prawną adresata)

  Przestrzeganie prawa – zachowanie zgodne z treścią norm prawnych. Stan, w którym adresaci obowiązków zachowują się zgodnie z nimi, a adresaci uprawnień nie wykraczają poza ich granice

  Pojęcie kontroli – kontrola przestrzegania norm b.k.s.p. jest prowadzona przez organy adm. pub. rządowej lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIA STOSOWANIA MATERIALNEGO PRAWA ADM. (norm pośrednio kształtujących sytuację prawną adresatów)

  Stosowanie prawa – „proces ustalania przez organ państwowy konsekwencji prawnych (...) faktów w sposób wiążący (...) na podstawie norm prawa obowiązującego”

  Etapy ( hipotetyczne ) stosowania prawa

  ustalenie faktu, że norma obowiązuje i ustalenie treści normy (problemy walidacyjne i problemy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /4 587

  praca w formacie txt

Do góry