Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rozporządzenia (cechy)

  Rozporządzenie jest zawsze aktem normatywnym, ogólnym, źródłem prawa powszechnie obowiązującego.

  -Rozporządzenia wydawane są na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych.

  -Upoważnienie do wydawania rozporządzenia może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny.

  -Rozporządzenie może być...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego

  Stan wojenny może wprowadzić Prezydent RP na wniosek RM w razie zagrożenia zewnętrznego państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP, lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Może go wprowadzić na części lub na całym terytorium RP, może też ogłosić...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (kontrola legalności)

  Rozporządzenia poddawane są kontroli wewnątrzadministracyjnej i sądowej. Kontrole wewnątrzadministracyjną sprawuje RM, która na wniosek Prezesa RM może uchylić rozporządzenie ministra. Chodzi o kontrole legalności i celowości rozporządzeń. Kontrola wewnątrzadministracyjna dotyczy rozporządzeń...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (utrata mocy obowiązującej)

  Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia nie nasuwa żadnych wątpliwości jeżeli rozporządzenia zostało wydane na czas określony lub w wyraźny sposób zostanie uchylone. Rozporządzenie traci moc obowiązującą, gdy przestaje obowiązywać ustawa zawierająca upoważnienie do jego wydania.

  Nowa ustawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (przygotowanie i publikacja)

  Rozporządzenia przygotowują te organy, które są upoważnione do ich wydawania. Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia jest jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. W tekście ogłaszanego aktu należy podać podstawę prawną jego wydania, tj. należy powołać się na upoważnienie ustawowe.

  Jest to...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (materia normowana)

  Rozporządzenie jest źródłem prawa będącym jednocześnie formą działania adm. Im niższa jest pozycja organu stanowiącego ten akt w systemie organów adm., tym bardziej bezpośrednio służy on wykonywaniu zadań adm.

  Rozporządzenie jest przydatne wówczas, gdy adm. w celu wykonania ustawy musi lub może...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (podstawa prawna wydawania)

  Rozporządzenia są wydawane na podstawie upoważnienia szczegółowego zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

  Organ upoważniony do wydawania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (podmioty uprawnione do wydawania)

  Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, są to:

  Prezydent, RM, Prezes RM, ministrowie kierujący działami administracji rządowej, KRRiT, przewodniczący Komitetów: Badań Naukowych i Integracji Europejskiej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (pojęcie, charakter prawny i funkcje)

  Rozporządzenia są aktami normatywnymi wydawanymi na podstawie upoważnień ustawowych przez organy władzy wykonawczej. Rozporządzenie jest źródłem prawa oraz formą działania adm. W hierarchii źródeł prawa zajmują pozycje niższą niż ustawa, chociaż też zawierają normy prawne powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy międzynarodowe jako źródła prawa administracyjnego

  Konstytucja od 1997r. reguluje zagadnienie norm prawa międzynarodowego w polskim prawie wewnętrznym i administracyjnym. Ratyfikowane umowy międzynarodowe zaliczane są do źródeł prawa powszechnie obowiązującego, a po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP stanowi część krajowego (wewnętrznego) porządku...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 582

  praca w formacie txt

Do góry