Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Akty planowania

  Akty planowania z różnych przyczyn nie zawsze możemy zakwalifikować do aktów normatywnych. Są nimi plany, programy, akty budżetowe oraz akty ustalające normy techniczne. Wg doktryny prawa niemieckiego normy planu mają charakter:

  -informacyjny, zawierają pewne dane bądź programy służące organom adm...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawa miejscowego (podstawa prawna stanowienia)

  Obecnie obowiązująca Konstytucja zawiera przepisy dotyczące terenowych źródeł prawa, które Konstytucja nazywa aktami prawa miejscowego. Art.87 ust.2 Konstytucji zalicza akty prawa miejscowego do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawa miejscowego (cechy i znaczenie terenowych źródeł prawa)

  Terenowe przepisy prawne powszechnie obowiązujące charakteryzują się możliwością normowania postępowania wszystkich kategorii adresatów, niezbędnością wyraźnego upoważnienia ustawowego do ich wydania oraz obowiązkiem ogłoszenia ich zgodnego z prawem.

  Przez powszechność obowiązywania należy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawa miejscowego (klasyfikacja terenowych źródeł prawa)

  Wszystkie terenowe przepisy prawne są przepisami, które są hierarchicznie usytuowane niżej niż normy prawne ogólne i od tych norm są takie przepisy zależne. Ich hierarchiczność polega na tym, że tworzenie norm niższego rzędu jest ograniczona normami wyższego rzędu i one (normy wyższego rzędu)...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawa miejscowego (pojęcie)

  Przepisy prawne obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa a nie na całym jego obszarze i tylko wówczas gdy wydawane są przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe organy adm. rządowej nazywamy aktami prawa miejscowego. Do aktów takiego typu nie zaliczamy przepisów wydawanych przez organy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały zarządzenia i rozporządzenia (porównanie cech)

  Rozporządzenie- akt normatywny wydany przez naczelne organy państwa na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, wydawane przez Prezydenta RP, Prezesa RM, RM i ministrów.  

  Uchwała- akt woli ciała kolegialnego organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej i zawodowej.

  1.uchwały i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subdelegacja kompetencji prawotwórczych

  W polskim prawie istnieje zakaz subdelegacji kompetencji przez organy uprawnione do stanowiska bądź ustanawiania określonej normy prawnej. Tak więc uprawnienie jednego organu nie może być przekazane dla innego. Upoważnienie konstytucyjne lub ustawowe do wydania określonego aktu prawnego prze określony...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały organów centralnych (publikacja)

  Nadanie aktowi normatywnemu formy zarządzenia lub uchwały ma wpływ na publikację danego aktu. Ustawa o ogłaszaniu, aktów normatywnych stanowi, że uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezydenta RP i Prezesa RM wydane na podstawie ustawy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzenia organów centralnych

  Akty normatywne są wydawane zarówno przez centralne konstytucyjne organy państwa, jak i inne organy państwowe nie wymienione w Konstytucji. Akty normatywne mogą regulować tylko stosunki między organami a podległymi im jednostkami oraz stosunki między przełożonymi a podwładnymi, pod warunkiem, że nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały organów centralnych

  Należą do aktów normatywnych mających charakter wewnętrzny i obowiązujący tylko jednostki organizacyjne podlegające organowi wydającemu dany akt prawny. Ze względu na ich wewnętrzny charakter nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych i innych podmiotów.

  Wydawane są one...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /963

  praca w formacie txt

Do góry