Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Formy działania adm. publicznej (klasyfikacja)

  1) czynności prawne (wydawanie aktów prawnych)- polega na objawieniu woli przez organ adm. publicznej w celu wywołania określonych skutków prawnych (powstania, zmiany lub zniesienia stosunków prawnych).

  a) administracyjnoprawne- gdy adm. działa władczo- regulowane przez prawo administracyjne (można...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziennik urzędowy wojewódzki

  Zasady i tryb wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa w drodze rozporządzenia Prezes RM. Wojewoda prowadzi zbiór wydanych przez siebie wojew. dz. urzędowych, udostępnia go jednostkom samorządu terytorialnego oraz umożliwia wgląd do tego zbioru. W dzienniku tym ogłaszane są:

  -akty prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki urzędowe organów centralnych

  Dziennik urzędowy jest służbowym wewnętrznym przeznaczonym do ogłaszania aktów prawnych pochodzących od organów centralnych, a przeznaczonych dla podległych im organów, zakładów, urzędów i instytucji. Dzienniki urzędowe w chwili obecnej ukazują się w poszczególnych ministerstwach jak również w różnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziennika Urzędowy „Monitor Polski B”

  Ogłasza się:

  2) ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

  3) inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”

  Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji. W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” ogłasza się:

  2) uchwały RM i zarządzenia Prezesa RM wydane na podstawie ustawy,

  3)orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aktów normatywnych ogłoszonych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziennik Ustaw RP

  Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji. Należy do dzienników promulgacyjnych. Dziennik Ustaw możemy jednocześnie zaliczyć do oficjalnych, powszechnie dostępnych źródeł poznania prawa, gdyż znajdują się w nim ustanowione przez odpowiednie, kompetentne do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy publikacyjne (rodzaje)

  Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji:

  1) Dziennik Ustaw RP;

  2) Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”;

  3) Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B”; Wydawane przez ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz kierowników urzędów...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy publikacyjne (redagowanie)

  Dzienniki urzędowe wychodzą numerami, Numer stanowi dziennik urzędowy wydany w danym dniu. Numeracja dziennika urzędowego biegnie kolejno przez cały rok kalendarzowy.

  Termin wydawania poszczególnych numerów dziennika urzędowego nie jest oznaczony; jest zależny od nagromadzenia się materiału do publikacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy publikacyjne (pojęcie)

  Organy publikacyjne są to organy przeznaczone do publikowania aktów prawnych. Organy te nazywamy też dziennikami urzędowymi. Wydawane są one przez właściwe organy przeznaczone do ogłaszania aktów normatywnych, aktów prawnych, ogłoszeń urzędowych, itd. Możemy wyróżnić dwie kategorie dzienników...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzecznictwa w procesie administrowania (rola)

  Znaczenie orzecznictwa dla administracji można rozpatrywać w dwojakim aspekcie:

  2) Znaczenie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego dla praktyki orzeczniczej administracji publicznej.

  Zarówno orzeczenia organów administracji, jak i orzeczenia sądowe nie są źródłami prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt

Do góry