Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Akt administracyjny (utrata mocy obowiązującej)

  Akt administracyjny może utracić moc w skutek:

  1) zrzeczenia się- dotyczy to tylko aktów, na podstawie których strony nabywają prawa; nie można zrzekać się obowiązków prawnych,

  2) zasadniczej zmiany okoliczności faktycznych, jak np. w przypadku śmierci osoby uprawnionej, gdy chodzi o uprawnienia o...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (klauzule dodatkowe)

  Akt administracyjny może być zaopatrzony w pewne klauzule dodatkowe, jeśli prawo na to zezwala. Do klauzul dodatkowych można zaliczyć:

  -Orzeczenie okresu obowiązywania aktu- akt wydany na czas oznaczony obowiązuje od pewnego terminu, do wyznaczonej daty. Wydanie aktów na czas oznaczony musi przewidywać...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (zagadnienie trwałości)

  Trwałość aktu administracyjnego lub jego odwołalność może być określana w przepisach ustawy, które stanowią o wydawaniu aktów w danej dziedzinie. Z zagadnieniem trwałości aktu administracyjnego łączy się wyrażenie „prawomocność”. Przez wyrażenie „prawomocność” nauka prawa administracyjnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (domniemanie mocy obowiązującej)

  Doktryna przyjmuje domniemanie ważności aktu adm. Domniemanie to polega na tym, że akt adm. uważa się za ważny, dopóki nie zostanie przez uprawniony organ uchylony. Zasada domniemania ważności aktów adm. nie może obowiązywać tam gdzie ustawodawca domniemanie takie uchyla tzn. tam gdzie przyjmuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (wzruszalność i nieważność)

  Wzruszalność- dotyczy tylko aktów ostatecznych dotkniętych wadami istotnymi. Mogą one być uchylone lub zmienione na wniosek adresata lub z urzędu przez organ nadzorczy.  

  Nieważność aktu- mogą zachodzić poważne braki w akcie adm. wówczas w ogóle nie można mówić o ważności tego aktu.

  Akt który...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (wadliwość)

  Akt adm. jest wadliwy jeżeli narusza jakikolwiek przepis obowiązującego prawa. Przyczyna wadliwości może być niewłaściwa wykładnia, niewłaściwe zastosowanie norm prawnych, niedostateczne wyjaśnienie lub błędna ocena istotnych okoliczności faktycznych. Niezgodność aktu administracyjnego z prawem...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (prawidłowość)

  Akt administracyjny jest prawidłowy, jeżeli odpowiada wszelkim przesłankom stawianym przez porządek prawny. Akt ten jest prawidłowy jeżeli: został wydany przez właściwy organ (mający kompetencje, uprawnienia), został wydany zgodnie z przepisami prawa formalnego, jest treściowo zgodny z obowiązującym...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (osobiste, rzeczowe i osobisto - rzeczowe)

  Akty adm. osobiste- wywierają skutki w sferze prawa cywilnego bezpośrednio (wywłaszczenie nieruchomości na podstawie decyzji adm.) lub pośrednio co stanowi niezbędną przesłankę dla zawarcia umowy.

  W przypadku rzeczowego aktu adm. związanego z rzeczą lub przedsiębiorstwem uprawnienia lub obowiązki...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (nakazujący, kształtujący i ustalający)

  Podział ten jest oparty na treści rozstrzygnięcia.

  Akty kształtujące prawo ustanawiają, zmieniają lub znoszą konkretny stosunek prawny, określony status prawny.

  Akty ustalające ustalają prawo lub prawnie istotną właściwość osoby. Akt ustalający stwierdza co według obowiązującego prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (negatywne i pozytywne)

  Pozytywne- to takie akty, które w całości uwzględniają żądanie adresata. Milczenie niekiedy może oznaczać akt pozytywny.  

  Negatywne- to takie akty, które chodź by w części nie uwzględniają żądania strony. Adresatowi takiego aktu przysługuje wyjaśnienie na piśmie i prawo odwołania się od...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /851

  praca w formacie txt

Do góry