Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MIERNIK WTÓRNY

  Liczbowe odzwierciedlenie dowolnego działania arytmetycznego wykonanego na dwóch lub więcej miernikach pierwotnych. Typowym przykładem m.w. są mierniki efektywności łączące w sobie informacje dotyczące kosztów i wyników (efektów) lub mierniki rentowności wyrażające relacje zysku do sprzedaży, majątku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONETA

  Metalowy znak pieniężny o określonej wadze, próbie, wymiarach i kształcie, opatrzony pieczęcią władcy państwowego. M. to historyczny wytwór rozwoju wymiany towarowej, w której pieniądz przybrał swoistą postać. M. bito ze złota, srebra, miedzi, brązu, później - z niklu i różnych stopów. Kształt m...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK WZGLĘDNY

  Liczbowe wyrażenie w wartościach stosunkowych określonego zjawiska, tj. stosunku dwóch lub więcej stanów bądź zdarzeń gospodarczych pozostających ze sobą w związku logicznym, wyrażonych w miernikach absolutnych (np. stosunek wartości produkcji w dwóch różnych następujących po sobie okresach) albo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK CZĄSTKOWY

  Miernik odzwierciedlający wąski zakres działalności jednostki gospodarczej i informujący głównie o skali określonego zjawiska (np. kształtowania się kosztów lub przychodów wyrażonych w odpowiednim mierniku wartościowym).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY I TECHNIKI REWIZJI FINANSOWEJ W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM

  Metody audytu, wyróżnia się dwa podstawowe podejścia do rewizji finansowej: podejście systemowe, oparte w głównej mierze na badaniu systemu kontroli wewnętrznej (badanie zgodności), i podejście oparte na badaniu wiarygodności (z zastosowaniem poziomu istotności). W praktyce wyodrębnia się trzy odmiany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY PODSTAWOWE

  Materiały zużywane bezpośrednio do wytwarzania produktów. Można wśród nich wyróżnić: 1) surowce podlegające przetworzeniu, przekazujące wyrobom swoją istotę i tym samym stanowiące ich podstawę; 2) półprodukty nabyte od innych kontrahentów, będące częścią składową wyrobów; 3) opakowania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK KOSZTÓW

  Informacja o wielkości zużycia poszczególnych czynników produkcji, usług obcych, a także o łącznym koszcie i jego strukturze w różnych przekrojach. M.k. są miernikami wartościowymi, wyrażają wielkość określonych rodzajów kosztów w cenie nabycia zużytych składników majątku lub w jednostkowym koszcie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY RACHUNKOWOŚCI

  Pojęcie m.r. jest ogólne i wieloznaczne. Nieuporządkowana terminologia i częste posługiwanie się zbitkami myślowymi utrudniają ich zdefiniowanie. Najczęstsze nieporozumienia w formułowaniu m.r. wynikają z utożsamiania ich z konkretnymi procedurami, instrukcjami lub interpretacjami. Rezultatem takiego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY POMOCNICZE

  Zalicza się do nich składniki: 1) ułatwiające i przyspieszające proces produkcji; 2) nadające produkowanym wyrobom określone właściwości (np. różnego rodzaju lakiery); 3) służące do konserwacji i utrzymania w ruchu maszyn, urządzeń czy budynków; 4) stosowane do celów gospodarczych (np. środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY SZACOWANIA KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH

  Wyróżnia się trzy podstawowe metody wyodrębniania kosztów stałych i kosztów zmiennych, tzn. metodę księgową, metodę inżynierską oraz metody statystyczne (matematyczne). Dwie pierwsze opierają się na grupowaniu poszczególnych składowych kosztów, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem osób dokonujących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt

Do góry