Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Koncentracja i dekoncentracja

  Przy koncentracji- punkt ciężkości administrowania spoczywa w rękach organów naczelnych, centralnych, które decydują we wszystkich ważnych sprawach, a więc ciężar administrowania znajduje się w rękach nielicznych organów.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat administracyjny (pojęcie)

  Określenie zbiorcze dla oznaczenia różnych jednostek organizacyjnych wykonujących funkcje administracji publicznej, takich jak organy administracji publicznej (rządowej, samorządowej), zakłady publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (komunalne), organizacje społeczne, korporacje i upoważnione...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugoda administracyjna

  Ma charakter ugody pomiędzy stronami postępowania administracyjnego, zawieranej przed organem, przed którym toczy się postępowanie administracyjne. Ugoda ta może być zawarta tylko w indywidualnej sprawie administracyjnej, wyłącznie w czasie trwania postępowania administracyjnego i to tylko w takiej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrzeczenie jako forma działania administracji

  Jest szczególnym rodzajem oświadczenia organu administracji, przez które zobowiązuje się on do podjęcia określonego działania albo do dopuszczenia do pewnego działania. Generalnie instytucja przyrzeczenia nie jest w naszym państwie prawnie uregulowana. Można spotkać się z przyrzeczeniem w niektórych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porozumienie administracyjne

  Porozumienie jest instrumentem organizowania działalności podmiotów w sferze przydzielonych im zadań, w szczególności obejmować może sferę stosunków administracyjnoprawnych. Obecnie porozumienia mogą zawierać gminy z organami administracji rządowej w sprawie przejmowania przez organy gminy zadań z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa administracyjna

  W systemie prawnym, w którym istnieje ta forma działania administracji, umowa administracyjna może być zawarta z osobą, w stosunku do której w innym przypadku musiałby być wydany akt administracyjny. Umowę tę zawiera organ administracyjny ze stroną bądź stronami. Umowa administracyjna może powodować...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa cywilnoprawna (jako forma działania adm.)

  Forma działania przynajmniej dwóch samodzielnych stron; akt, który dochodzi do skutku w wyniku zgodnego oświadczenia woli stron. Umowa jako forma działania administracji ma zastosowanie zwłaszcza w sferze majątkowej; gdy administracja nabywa lub zbywa określone składniki majątkowe. Kontrahentem może być...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swobodna ocena stanu faktycznego

  Jest wtedy gdy adm. dla urzeczywistnienia stanu prawnego może wybierać między różnymi rozwiązaniami, gdy norma prawna nie determinuje w sposób jednoznaczny skutku prawnego, lecz pozostawia w sposób wyraźny dokonanie takiego wyboru organowi adm. Ustawa pozwala na wybór następstwa prawnego, przy czym można...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie nieokreślone

  Pojęcie nieokreślone pojawia się często w ustawach np. „ interes społeczny”, „interes publiczny”, „dobro publiczne”, „interes bezpieczeństwa państwa”, „ważny interes strony”, „porządek publiczny” i inne. Adm. wykonując ustawy ustala co kryje się pod tymi pojęciami.

  Ustalenie to wymaga pewnej wiedzy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (związanie adm. prawem w procesie stosowania aktów adm.)

  Na ostateczne ukształtowanie się aktu indywidualnego w procesie stosowania normy prawnej pewien wpływ posiada organ stosujący normę. Ustalenie i ocena stanu faktycznego, z którym norma prawna łączy pewne skutki prawne zależy od wielu czynników lokalnych i indywidualnych, a nawet subiektywnych właściwości...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt

Do góry