Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Resort

  Najliczniejszą grupę członków RM stanowią ministrowie.

  Według art.149 ust.1 Konstytucji ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa RM. Dział administracji kierowany przez ministra nazywany jest resortem. Przez określenie „resort”...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (członkowie i pełnomocnicy rządu)

  Członek RM Uczestniczy w ustalaniu polityki państwa i ponosi odpowiedzialność za treść i za realizację działań Rządu; obowiązany jest do inicjowania i opracowywania, w zakresie swojego działania, polityki rządu, przedkładania inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzeniu RM...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezes RM (kancelaria)

  Urzędem obsługującym pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym, technicznym i kancelaryjno-biurowym RM, Prezesa RM, wiceprezesów RM, stałe komitety RM, Kolegium do spraw Służb Specjalnych oraz Komitet Ochrony Informacji Niejawnych jest Kancelaria Prezesa RM.

  Kancelaria ta zapewnia też obsługę...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (organy wewnętrzne)

  Ustawa o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania ministrów stwarza możliwość tworzenia różnych organów wewnętrznych:

  -rad i zespołów.

  Rada ta może też postanowić, że rozpatrywanie określonych spraw będzie możliwe wyłącznie po zapoznaniu się ze stanowiskiem stałego komitetu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /3 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (kompetencje)

  Kompetencje RM wynikają z ustaw konstytucyjnych i ustaw zwykłych. Kompetencje te dotyczą sfery legislacji, kierownictwa administracją rządową oraz prowadzenia polityki wewnętrznej i zagranicznej.

  Sfera legislacji:

  -korzystanie przez RM z inicjatywy ustawodawczej,

  -wydawanie rozporządzeń w celu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (odwoływanie)

  Prezes RM składa dymisję RM na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Ponadto Prezes RM składa dymisję RM w razie:

  1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla RM,

  2) wyrażenia RM wotum nieufności,

  3) rezygnacji Prezesa RM.

  Przyjmując dymisję RM Prezydent powierza jej dalsze sprawowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (powoływanie)

  Powołanie RM wymaga współdziałania najwyższych organów państwowych, Prezydenta i Sejmu. Art.154 i 155 Konstytucji określają sposoby powoływania rządu. Typowy sposób powoływania rządu: Prezydent desygnuje Prezesa RM, a na jego wniosek powołuje RM w składzie zaproponowanym przez Prezesa RM, w ciągu 14...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (skład)

  O RM, jej składzie i kompetencjach stanowi Konstytucja, a zwłaszcza jej rozdział „Rada Ministrów i administracja Rządowa” oraz ustawy zwykłe. Organizację i tryb pracy RM oraz zakres działania ministrów reguluje ustawa z 8 sierpnia 1996r. o organizacji i trybie pracy RM oraz zakresie działania ministrów.

  W...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent RP (jako centralny organ adm. państwowej)

  Jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodległości jego terytorium. Jako reprezentant państwa w jego stosunkach zewnętrznych ratyfikuje i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd (gospodarczy)

  W ramach samorządu specjalnego można wyróżnić samorząd gospodarczy (ludzie o wspólnych interesach gospodarczych). Przynależność do tego samorządu nie jest obowiązkowa. Izby gospodarcze oraz organizacje samorządu rzemieślniczego są jedynie dobrowolnymi zrzeszeniami osób wykonujących określoną...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry