Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powiat (zakres działania i zadania)

  Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w 22 dziedzinach wymienionych w art.4 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmina (zakres działania i zadania)

  Art.6 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Przy ustaleniu co jest sprawa publiczną pomocne jest orzecznictwo NSA i glosy do orzeczeń tego sądu. Do spraw publicznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny (pojęcie: gmina, powiat, województwo)

  Gmina- według art.1 ustawy o samorządzie gminnym gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium; mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. Ustawa tworzy uniwersalny układ gmin oraz elastyczny system wewnętrzny tych podmiotów. W miastach zamiast wójta działa burmistrz...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny (pojęcie)

  Samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań.

  Związek samorządowy korzysta z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowe organy administracji rządowej (nadzór i kierownictwo)

  Według art.11 ust.1 ustawy o administracji rządowej w województwie Prezes RM sprawuje nadzór nad działalnością wojewody i dokonuje okresowej oceny jego pracy, a w ust.3 tego artykułu stanowi, że: „Prezes RM kieruje działalnością wojewody, wydając w tym zakresie zarządzenia i polecenia, także z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd Wojewódzki

  Organizację wojewódzkiej administracji zespolonej określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę- podlega zatwierdzeniu przez Prezesa RM i i ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

  W statucie określa się nazwy:

  -wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu,

  -delegatur...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzka administracja zespolona

  Organizację wojewódzkiej administracji zespolonej określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę- podlega zatwierdzeniu przez Prezesa RM i i ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes RM na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewoda (zadania i kompetencje)

  Wojewoda jest:

  -zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej,

  -organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,

  -organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,

  -reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie i na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /3 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowe organy adm. rządowej (system organów wyk. zad. adm. rządowej)

  Administrację rządową na obszarze województwa wykonują:

  2) kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem wojewody,

  3) organy administracji niezespolonej,

  4) organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowa adm. rządowa (ustrój)

  Konstytucja z 1997r. stanowi w art.152, że: „1.Przedstawicielem RM w województwie jest wojewoda. 2.Tryb powoływania oraz odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa”. Zasadnicze znaczenie dla regulacji pozycji prawnej terenowych organów rządowej administracji ogólnej miała ustawa z 22 marca...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt

Do góry