Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powiat (starostwo powiatowe)

  Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego. Jest częścią powiatowej adm. zespolonej. Kierownikiem starostwa powiatowego jest starosta. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalany przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiat (zarząd powiatu i jego przewodniczący)

  Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz zatrudnieniem w administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /4 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiat (Rada powiatu)

  Jest organem powiatu. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40000 mieszkańców oraz po 3 na każde kolejne rozpoczęte 20000 mieszkańców, nie więcej niż 39 radnych. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. W art.1 2ustawy o samorządzie powiatowym...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmina (urząd gminy)

  Ustawa wyodrębnia jako formę organizacyjną urząd gminy. Urząd ten służy pomocą zarządowi gminy, ale trzeba przyjąć, że służy on pomocą również innym organom rady, a zwłaszcza samej radzie, gdyż ustawa nie przewiduje tworzenia „biura” czy „kancelarii rady”.

  Urząd służy do wykonywania zadań i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmina (Zarząd gminy i jego przewodniczący)

  Zarząd gminy jest kolegialnym organem wykonawczym zarząd gminy składa się z 3 do 5 osób, a w gminach do 20000 mieszkańców 3 osoby. Przewodniczący zarządu jest wójt lub burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy wybiera zarząd spośród radnych lub spoza składu rady w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /3 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmina (Rada Gminy)

  W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4000 mieszkańców. Liczba radnych wzrasta w zależności od liczby mieszkańców gminy. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Eksponowane stanowisko rady gminy wyraża się tym że należą do niej kompetencje zastrzeżone na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum przeprowadzone na wniosek mieszkańców

  Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może:  

  1) grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku referendum gminnego- także 5 obywateli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

  Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa podejmują uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum z własnej inicjatywy bezwzględną większością swego ustawowego składu. Ustawa taka zawiera pytanie referendum, termin przeprowadzenia, kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmina (organy)

  W gminie występują organy gminy oraz organy jednostek pomocniczych. Według art.11a ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są:

  1) rada gminy,

  Ustawa przyznaje określone kompetencje wójtowi lub burmistrzowi jako organowi jednoosobowemu, w szczególności do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa (zakres działania i zadania)

  Do zakresu działań samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Do samorządu województwa należy określenie strategii rozwoju województwa. Strategia rozwoju województwa jest realizowana poprzez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 757

  praca w formacie txt

Do góry