Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  NADPŁACONY PODATEK DOCHODOWY

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, podatek do zwrotu, powstaje wówczas, gdy księgowy wynik finansowy brutto skorygowany o wartości trwałych wyłączeń z podstawy opodatkowania jest niższy od dochodu do opodatkowania. W takiej sytuacji księgowy podatek dochodowy, liczony od księgowego wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

  Globalizacja życia gospodarczego, konieczność ciągłego dostosowywania się jednostek gospodarczych i ich otoczenia do gry rynkowej zwiększyły wyraźnie potrzeby informacyjne w tym zakresie, co nakłada na rachunkowość obowiązek dostarczania informacji wieloaspektowej, dokładnej i czytelnej dla jej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK PIERWOTNY

  Informacja liczbowa o stanie zjawiska lub zdarzenia gospodarczego wyrażona w mierniku absolutnym w formie nieprzetworzonej (np. dane z dokumentów źródłowych, z ksiąg rachunkowych).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZÓR UBEZPIECZENIOWY

  Nadzór wykonywany w celu ochrony interesów osoby ubezpieczonej. N.u. zapobiega sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia. Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalnych polega w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 41 „ROLNICTWO”

  Przyjmuje kilka nowych niewykorzystywanych do tej pory w Polsce pojęć. Są to: aktywa biologiczne, przemiana biologiczna, produktywność biologiczna oraz wydajność biologiczna. 41 Standard Rachunkowości nie odróżnia aktywów biologicznych o charakterze środków trwałych i obrotowych. Poświęca dużo uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK PRZYCHODÓW

  Ten rodzaj mierników informuje o łącznym przychodzie oraz o jego strukturze w różnych przekrojach. M.p. są miernikami wartościowymi, wyrażają wielkość poszczególnych rodzajów przychodów w cenach sprzedaży brutto, cenach sprzedaży netto itp.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

  Funkcjonuje na podstawie przepisów Konstytucji RP (art. 202-207) oraz ustawy o NIK. NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej, podległym Sejmowi, kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE EWIDENCYJNE

  Pojęcie m.e. używane jest w polskiej rachunkowości w specyficznym ujęciu. M.e. tworzone są w wyniku miniaturyzacji systemów kont dla celów dydaktycznych oraz handlowych. M.e. nie są zwykłym zminiaturyzowaniem systemów kont, lecz zalgorytmizowanym przedstawieniem określonych teorii księgowych. Teorie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK WARTOŚCIOWY

  Miernik ekonomiczny wyrażający określone stany lub zdarzenia gospodarcze w jednostkach pieniężnych mierniku pieniężnym lub będący iloczynem miernika ilościowego i pieniężnego (np. ilość sprzedanych wyrobów gotowych przemnożona przez ich cenę sprzedaży netto).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODERNIZACJA

  Unowocześnienie, ulepszenie, czynności, które mają na celu poprawę własności użytkowych rzeczowego składnika majątku trwałego. M. może być kojarzona z przebudową, adaptacją, rozbudową, rekonstrukcją. W wyniku realizacji czynności modernizacyjnych wartość początkowa modernizowanego składnika...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt

Do góry