Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Elementy świadectwa pracy

  a) obligatoryjne

  - okres  i rodzaj wykonywanej pracy

  - zajmowane stanowiska

  - tryb rozwiązania oraz okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy

  - inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych w zakresie prawa pracy

  - informacje o zajęciu wynagrodzenia w trybie przepisów o postępowaniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwolnienia grupowe

  Do zwolnienia grupowego dochodzi, jeżeli w ciągu 3 miesięcy zostanie zwolnione co najmniej 10% załogi lub co najmniej 100 pracowników. Na 45 dni przed planowanym

  Zwolnieniem pracodawca informuje organizację pracy, informując o przyczynach zwolnienia, wskazując liczbę pracowników, która ma być objęta...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona trwałości stosunków pracy

  Ochrona trwałości stosunku pracy. Nie można wypowiedzieć umowy w trakcie:

  urlopy – niezależnie od jego rodzaju

  w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres upoważniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (chorobowe, zasiłek z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obliczanie okresu wypowiedzenia

  Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy ale w sytuacji następstwa prawnego zakładu pracy okresy u poprzedniego i obecnego się zlicza. W przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy okres 3 miesięcznego wypowiedzenia może być skrócony do miesiąca. W takim przypadku pracownikowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola konsultacji związkowej

  O zamiarze wypowiedzenia powinien poinformować na piśmie zakładową organizację związkową ZOZ i skonsultować z nią możliwość wypowiedzenia umowy o pracę. Zastrzeżenia mogą być wniesione w ciągu 5 dni od otrzymania od pracodawcy, ale niedochowanie trybu konsultacji związkowej skutkować będzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja wypowiedzenia

  Wypowiedzenie – jednostronne oświadczenie woli złożone jednej ze stron stosunku pracy drugiej powodujące rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu wypowiadającym zwanym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę należy uznać za złożone, gdy doszło do drugiej strony...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypowiedzenie umowy na czas określony

  W umowie jest data do jakiej łączy strony. Kodeks przewiduje jednak możliwość jej wypowiedzenia. Jeżeli umowa zawiera dwa warunki:

  została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy

  zawiera klauzurę o dopuszczalności jej rozwiązania za wypowiedzeniem

  Gdy oba te warunki spełnione są...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy, które można wypowiedzieć

  Można wypowiedzieć umowy:

  na okres próbny

  na czas nieokreślony

  na czas określony – jeżeli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały możliwość wypowiedzenia i wtedy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie niezależnie od stażu pracy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy formalne wypowiedzenia

  forma pisemna

  podanie przyczyny uzasadniającej

  pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma zawarcia umowy o pracę

  Powinna być zawarta na piśmie, w przypadku gdy zawarta na piśmie nie została, pracodawca powinien potwierdzić jej warunki na piśmie najpóźniej w ciągu 7 dni od przystąpienia do pracy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry