Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  W jakich przypadkach można wypłacać ekwiwalent za urlop

  w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

  powołanie pracownika do służby wojskowej na okres dłuższy niż 3 miesiące

  skierowanie pracownika do pracy za granicą

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki umożliwiające odesłanie pracownika z urlopu oraz przesunięcie urlopu

  Przesłanki o charakterze obligatoryjnym:

  czasowa niezdolność do pracy na skutek choroby

  odosobnienie na skutek choroby zakaźnej

  powołanie na zgrupowania, ćwiczenia wojskowe

  urlop macierzyński

  Przesłanki fakultatywne

  na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlop, nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu

  Urlop – coroczna, nieprzerwana płatna przerwa przysługująca ogółowi pracowników w wymiarze uzależnionym od stażu pracy oraz od wykształcenia (staż pracy całkowity).

  Zasady urlopowe:

  powszechność – wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu po przepracowaniu 6 miesiecy

  równość – pracownicy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy czasu pracy

  Czas pracy nie może przekraczać 8h/dobę i 42h/tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesiące. Przyjęcie okresu rozliczeniowego oznacza możliwość przedłużenia norm podstawowych w niektórych tygodniach i kompensacja ich obniżonym wymiarem czasu pracy w innych tygodniach . W...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja czasu pracy

  Czas pracy – czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyka obciążające pracodawcę

  ryzyko techniczne

  ryzyko osobowe

  ryzyko gospodarcze

  ryzyko socjalne

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /94

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

  ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

  popełnienie przez pracownika przestępstwa w czasie trwania umowy o prac, które uniemożliwia zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli jest ono oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem

  zawiniona przez pracownika utrata...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakaz konkurencji

  w zakresie określony w umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej

  w razie niesubordynacji pracodawca może żądać odszkodowania

  pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 25% wynagrodzenia

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UML

  Charakterystyka

  UML (ang. Unified Modeling Language czyli Ujednolicony Język Modelowania) to graficzny język do obrazowania, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania elementów informatyczny|systemów informatycznych. Umożliwia standaryzację sposobu opracowywania przekrojów systemu, obejmujących obiekty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /5 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Teoria inwestycyjna przedsiębiorstwa - nazywana najbardziej fundamentalistyczną teorią A.Chandlera,który był zwolennikiem decentralizacji zarządzania oraz planistycznej i koordynacyjnej funkcji kierownictwa, zakłada, że przedsiębiorstwo to organizacja i instytucja, które są niepodzielne...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt

Do góry