Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Źródła prawa cywilnego

  Źródła prawa cywilnego:

  kodeks cywilny – podstawowe źródło prawa cywilnego .

  ustawy czyli akty pozakodeksowe takie jak: Międzynarodowe prawo prywatne , które reguluje kwestie z udziałem elementu cudzoziemskiego , Ustawa o prawie autorskim , Prawo wynalazcze , Prawo wekslowe i czekowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa cywilnego

  Zasada prawa to pewna kategoria norm naczelnych, które wyróżniają się szczegółowością , doniosłością pełniąc na gruncie danej gałęzi rolę interpretacyjną , wskazując na stosowanie i preferencje w przypadku kolizji. Normy zasady są to normy , które określają na potrzeby wykładni pewne kryteria...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleksowe dyscypliny

  Prawo cywilne obejmuje również w szczegółowym zakresie pewne dyscypliny, które zostały wyodrębnione przede wszystkim w oparciu o charakter instytucji które regulują .

  Dyscyplina kompleksowa ( to w przeciwieństwie do działów prawa cywilnego )to uregulowanie określonych jednorodnych instytucji, które...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszczędności

  Charakterystyka

  Oszczędności to część bieżącego dochodu (a więc także produkcji), którą domowe|gospodarstwa domowe odkładają na przyszłą konsumpcję (Begg, 1999, s.553). Inaczej rzecz biorąc, oszczędności równają się dochodowi pomniejszonemu o konsumpcję (Samuelson, Nordhaus, 1997...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka prawa cywilnego

  Systematyka prawa cywilnego zawiera kodeks cywilny według działów – ksiąg:

  Część ogólna – reguluje ona instytucje wspólne dla całego prawa cywilnego podstawowe pojęcia, zasady;

  Prawo rzeczowe – określa szczegółowy sposób zasady korzystania z mienia;

  Zobowiązania – regulują zasady...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres prawa cywilnego

  W zakres prawa cywilnego wchodzi prawo pracy . Jest to gałąź , która wyodrębniła się z prawa cywilnego i dzisiaj w istniejącym stanie prawnym w kwestiach nieuregulowanych w prawie pracy stosuje się przepisy prawa cywilnego jak stanowi art. 300 kodeksu pracy „ w kwestiach nieuregulowanych w kodeksie pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne prawa cywilnego

  Cechy prawa cywilnego :

  Liberalizm – prawo to nie ingeruje w cudzą sferę prawa . Na gruncie prawa cywilnego brak prawnej kompetencji do jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej innych podmiotów co występuje na gruncie prawa publicznego.

  Autonomiczność – oznacza ,że we wzajemnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo cywilne. Metoda regulacji

  Jest uznaną powszechnie i skodyfikowaną gałęzią prawa która wyróżnia się z pośród innych gałęzi przedmiotem regulacji , który obejmuje społeczne stosunki majątkowe i niemajątkowe z nimi związane.

  Stosunki majątkowe to wszelkiego rodzaju stosunki które są związane z jakimiś dobrami , z...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwoty wolne od potrącenia

  Potrącenia w przypadku egzekwowania należności alimentacyjnych nie mogą przekroczyć trzech piątych wynagrodzenia, w przypadku egzekwowani innych należności lub potrącenie zaliczek pieniężnych – połowy wynagrodzenia.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestój zawiniony i niezawiniony przez pracownika. Konsekwencje prawne

  Przestój niezawiniony przez pracownika – pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a gdyby takie składniki nie były wyodrębnione to 60% wynagrodzenia. Przestój zawiniony – pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ten...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt

Do góry