Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI NORMALNE

  Należności, w przypadku których opóźnienie w spłatach kapitału lub odsetek nie przekracza miesiąca (z tytułu pożyczek i kredytów detalicznych udzielonych osobom fizycznym - 6 miesięcy; stosuje się tylko to kryterium) oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw co do terminowej spłaty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI POD OBSERWACJĄ

  Należności, w przypadku których opóźnienie w spłatach kapitału lub odsetek przekracza miesiąc, ale nie przekracza 3 miesięcy, oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw, jednak ze względu na ryzyko regionu, kraju, branży, grupy klientów, grupy produktów lub innych ustalonych przez bank...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE

  Grupa należności obejmująca trzy kategorie: n. poniżej standardu (nie ma tej kategorii w przypadku należności od Skarbu Państwa i osób fizycznych z tytułu kredytów i pożyczek detalicznych); n. wątpliwe (nie ma tej kategorii w przypadku należności osób fizycznych z tytułu kredytów i pożyczek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPRAWY

  Roboty, których celem jest przywrócenie wartości użytkowych produktów, których wady ujawniły się w trakcie ich eksploatacji. Ich koszty ponosi przedsiębiorstwo produkcyjne lub pośrednik handlowy udzielający gwarancji kupującemu.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY

  Są to zadeklarowane, lecz niewniesione kwoty na poczet kapitału podstawowego, korygujące wykazywaną w wartości nominalnej wysokość kapitału podstawowego do równowartości rzeczywiście wniesionych wkładów kapitałowych. Obowiązujące regulacje prawne dopuszczają wystąpienie takiej kategorii.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARODOWY BANK POLSKI

  Pełni od 1945 r. funkcje centralnego banku państwa. Od 1989 r. wykonuje je w warunkach tworzącej się w Polsce gospodarki rynkowej (ustawa o NBP). Oznacza to, że funkcje NBP polegają na pełnieniu roli banku państwa, banku emisyjnego i banku banków. Sprawowanie funkcji banku państwa polega na: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI

  Termin używany w rachunkowości jednostki wynikający ze stosowania zasady memoriałowej i kontynuacji działania. N. to równowartość środków pieniężnych należnych przedsiębiorstwu od jego dłużników. N. wyrażają prawo otrzymania od osób prawnych i fizycznych środków pieniężnych lub innych aktywów  w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI BANKOWE

  Powstają z tytułu złożonych lokat w innych bankach, udzielonych kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, zrealizowanych gwarancji i poręczeń lub innych tytułów związanych z podstawową działalnością banku. Poza tym banki posiadają należności wynikające z gospodarki własnej banku od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

  Został utworzony i rozpoczął działalność 1 września 1980 r. Jego zadaniem było pełnienie sądowej kontroli decyzji administracyjnych, początkowo tylko w 20 kategoriach spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Zakres kognicji NSA ulegał stałemu poszerzeniu wraz z rozwojem sądowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWE FEDERACJE KSIĘGOWYCH

  IFAC (International Federation of Accountants), czyli Międzynarodowa Federacja Księgowych (MFK), zrzeszająca 158 narodowych organizacji księgowych z 118 krajów. Federacja zasięgiem obejmuje 2,5 mln księgowych z różnych sektorów gospodarki, instytucji, agencji, organów administracyjnych i organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 938

  praca w formacie txt

Do góry