Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Współwłasność w prawie cywilnym

  Współwłasność łączna istnieje na podstawie przepisów i kształtowana jest na podstawie osobistego stosunku, który łączy strony np. małżeństwo (wspólnota majątkowa).

  Charakterystyczną cechą w spółkach jest zasada, że każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania w obrocie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona własności

  Zadanie ustawodawstwa jest ustalenie takich form aby własność chronić przed innymi.

  Roszczenia windykacyjne (art. 221 KC) – właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba ,że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność społeczna

  Obejmuje własność państwową, komunalną oraz organizacyjną (stowarzyszenia, związki zawodowe).

  Własność powstaje ze względu na cel któremu ma służyć. Celem jest potrzeba zbiorowości samorządu gminnego, regionalnego, lokalnego..

  Zasady własności społecznej:

  można ja wykorzystać w celach...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność prywatna

  Jest własnością, która nie jest zdefiniowana w prawie. Potocznie mówimy, że własnością prywatną jest wszystko to co należy do ludności (dobra konsumpcyjne).

  Podmiotami są podmioty prawa cywilnego.

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady oświadczenia woli w prawie cywilnym

  Wady oświadczenia woli zapisane są w KC w art.82- 88. Te artykuły wskazują na 5wad oświadczenia woli:

  Brak świadomości lub swobody (art. 82 KC) – wada ta polega na nieważności oświadczenia woli (zaburzenia i choroby psychiczne, upojenie alkoholowe..)

  Pozorność (art. 83 KC)– sytuacja może...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady i ograniczenia swobody umów

  Każda występująca swoboda związana jest z jej ograniczeniem

  Wyróżniamy cztery zasady swobody umów :

  Swoboda decyzji o zawarciu kontraktu

  Zasada swobody wyboru kontrahenta

  Zasada swobody kształtowania treści

  Zasada swobody wyboru treści

  Źródła powodujące ograniczenia swobody...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja umów

  Umowy klasyfikuje się pod kątem wskazanie jej istotnych cech i to wykazanie cech umowy jest podstawą klasyfikacji.

  Najbardziej generalnym podziałem umów jest podział na:

  Umowy zobowiązania polega na tym, że strona, która jest uprawniona w tej umowie, czyli wierzyciel, ma prawo żądać określonych...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki konieczne do zawarcia umowy

  Do zawarcia umowy konieczne są co najmniej dwie osoby (strony)Strony umowy, które po zawarciu umowy nazywamy kontrahentami (sprzedający – nabywca, zamawiający – dostawca....). Oferent – strona składająca ofertę , oblat – osoba , która podjęła działania zgodnie z ofertą. Wierzyciel , strona która...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa w prawie cywilnym

  Umowa jest to podstawowy instytucja prawa cywilnego. Jest to podstawowy instrument realizowania interesów, zaspakajania potrzeb, dystrybucji dóbr i usług. Umowa to jeden z podstawowych instrumentów działalności gospodarczej.

  Wybór rodzaju umowy należy do stron, to strony muszą dostosować umowę do swoich...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zobowiązań

  Prawo zobowiązań to część prawa cywilnego. Zobowiązania opisane są w księdze trzeciej KC.

  Zobowiązanie można rozumieć jako stosunek zobowiązania powstałe poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej.

  Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt

Do góry