Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Źródła odpowiedzialności odszkodowawczej

  Wyróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej :

  Odpowiedzialność deliktowa – która występuje gdy między poszkodowanym a podmiotem odpowiedzialnym za szkodę nie ma stosunku zobowiązaniowego ,lub gdy szkoda zostaje wyrządzona poza istniejącym stosunkiem; zdarzenie wyrządzające...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

  Wyróżniamy zasady odpowiedzialności :

  a) winy b) ryzyka c) słuszności

  ad a) Zasada winy opiera się na założeniu że ten kto swoim zawinionym czynem wyrządził komuś szkodę powinien ponosić konsekwencję zachowania i wyrównać poszkodowanemu doznaną szkodę.

  ad b) Zasada ryzyka opiera się na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedawnienie roszczeń regresowych

  Zaspokojenie wierzyciela na rzecz jednego z dłużników otwiera problem wzajemnych rozliczeń. Podstawę tych rozliczeń stanowi wzajemny ich stosunek wewnętrzny, który może wynikać z ustawy lub umowy. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

  Bieg przedawnienia roszczenia o...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenia regresowe

  Roszczenie regresowe - jest to uprawnienie do żądania od określonej osoby określonego zachowania się - jest to prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych za inną osobę.

  Jeżeli Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie może zwrócić się z roszczeniem regresowym o zwrot kwoty odszkodowania od sprawcy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśniecie stosunku ubezpieczenia

  Ogólną przyczyną powodującą najczęściej wygaśnięcie prawnego stosunku ubezpieczenia jest spełnienie przez zakład ubezpieczeń określonego w umowie świadczenia. Jednak nie zawsze, a jedynie wtedy, gdy wynika to z: przepisów prawnych, umowy, ogólnych warunków dobrowolnego ubezpieczenia.

  Szczególnymi...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termin wypłaty odszkodowania

  Jeżeli nie umówiono się inaczej, zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Termin ten jest terminem dyzpozytywnym - czyli względnie obowiązującym.

  Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna

  Odszkodowanie może być zmniejszone w przypadku: udziału własnego, franszyzy integralnej i franszyzy redukcyjnej.

  Udział własny - zawierając umowę ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń pyta o określenie ubezpieczenia udziału własnego, wówczas odszkodowanie wypłacone jest o 10% lub 20%...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne warunki ubezpieczenia

  Zakład ubezpieczeń obowiązany jest podać w dokumencie ubezpieczenia tekst ogólnych warunków ubezpieczenia, na których podstawie umowa została zawarta. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia były ogłoszone lub wyłożone do publicznej wiadomości, zakład ubezpieczeń może w dokumencie ubezpieczenia bądź...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieważność umowy ubezpieczenia

  Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli w chwili jej zawarcia przewidziany w niej wypadek już zaszedł albo jeżeli odpadła już możliwość jego zajścia, chyba że ubezpieczenie obejmuje okres poprzedzający zawarcie umowy. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń (Ubezpieczyciela)

  Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki. W wypadku gdy umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt

Do góry