Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZYM RÓŹNI SIĘ UMOWA PRZECHOWANIA OD UMOWY HOTELOWEJ

  Przez umowę przechowania przechodawca zobowiązuję się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.

  Przez umowę hotelową hotel zobowiązuję się dać gościowi używanie pokoju lub miejsca w hotelu oraz spełniać ewentualnie dodatkowe usługi i świadczenia, a także...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO RÓŻNI UMOWĘ POŻYCZKI OD UMOWY UŻYCZENIA

  Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuję się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, albo rzeczy gatunkowo oznaczonych, a biorący zobowiązuję się zwrócić taką samą ilość pieniędzy, albo rzeczy tego samego gatunku i jakości.

  Przez umowę użyczenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŻNI SIĘ UMOWA NAJMU OD UMOWY DZIERŻAWY

  Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuję się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

  Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuję się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO RÓŻNI UMOWĘ o Dzieło od UMOWY Zlecenia

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

  Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuję się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

  Charakterystyczną cechą umowy zlecenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŻNI SIĘ GWARANCJA OD RĘKOJMII

  R ę k o j m i a

  Na sprzedawcy ciąży szczególny rodzaj odpowiedzialności wobec kupującego. Jest to odpowiedzialność za jakość i stan prawne sprzedanej rzeczy. Kodeks cywilny nazywa to rękojmią za wady fizyczne i prawne rzeczy. Odpowiedzialność z tytuły rękojmia jest instytucją ustawową stanowiącą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W JAKI SPOSÓB POWSTAJE STOSUNEK PRACY MIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ

  Nawiązanie stosunku pracy między pracownikiem i zakładem pracy powodują:

  Umowa

  Powołanie

  Wybór

  Mianowanie

  Spółdzielcza umowa o pracę

  Podstawową formą stosunek pracy jest umowa o pracę. Dotyczące umowa o pracę przepisy stosowane są w dość szerokim zakresie także do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO PRACY

  Podstawowym źródłem prawa pracy jest kodeks z 1974 r. kodeks pracy. Reguluje w sposób kompleksowy wszystkie podstawowe zagadnienia związane z pracowniczymi stosunkami pracy zasady prawa pracy, formy nawiązania stosunek pracy i jego rozwiązanie, wynagrodzenia za pracę, obowiązki pracowników i obowiązki...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE RODZAJE EGZEKUCJII WYRÓŻNIA PRAWO CYWILNE

  RODZAJE EGZEKUCJI:

  orzeczenia sądowe i niektórych innych organów. Do tej grupy należą przede wszystkim orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez państwowe biuro notarialne, wyroki sądów polubownych.

  ugody...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC doradców podatkowych

  Regulowane jest przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania doradztwa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

  Regulowane jest przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Rolnik obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody mogące powstać z tytułu prowadzenia gospodarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt

Do góry