Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  JAKIE RODZAJE OSÓB PRAWNYCH WYRÓŻNIA K.C.

  Rodzaje osób prawnych wyróżnionych przez k.c.

  skarb państwa,

  spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe,

  banki, państwowe jednostki organizacyjne,

  spółdzielnie,

  fundacje,

  stowarzyszenia,

  inne jednostki organizacyjne o zróżnicowanym charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO RÓŻNI OSOBĘ FICZYNĄ OD OSOBY PRAWNEJ

  Osoba fizyczna to człowie.

  Osoba prawna jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa. Jest ona tworem sztucznym, powoływanym przez człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST OSOBA FIZYCZNA I JAKIE POSIADA ZDOLNOŚCI

  Osobą prawną jest człowiek. Każdy człowiek od momentu urodzenia, aż do śmierci posiada zdolność prawną, czyli możliwość występowania podmiotu w stosunkach cywilno – prawnych.

  Od zdolności prawnej, należy odróżnić zdolność do czynności prawnej, czyli możliwość nabywania praw i zaciągania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY PRAWEM PODMIOTOWYM

  Prawem podmiotowym jest przyznana i zabezpieczona przez normy prawa cywilnego oraz wynikająca z stosunku prawnego możność postępowania w określony sposób.

  Podział prawa podmiotowego:

  Prawa podmiotowe bezwzględne są to prawa podmiotowe skuteczne przeciwko każdej osobie. Prawo podmiotowe przysługujące...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY UMOWĄ SPRZEDAŻY

  Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własność rzeczy i wydania mu jej, natomiast kupujący zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną cenę.

  Na sprzedawcy ciąży szczególny rodzaj odpowiedzialności ściśle związany z rękojmią za wady fizyczne i prawne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W JAKI SPOSÓB WYGASAJĄ ZOBOWIĄZANIA

  Zobowiązanie gaśnie, wtedy, gdy zostaje osiągnięty cel, dla którego powstało. Celem tym jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Dlatego naturalnym i najczęściej zachodzącym powodem zgaśnięcia zobowiązania jest jego wykonanie, polegające na spełnieniu przez dłużnika wszystkich tych świadczeń, do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE RODZAJE UMÓW WYRÓŻNIA PRAWO ZOBOWIĄZANIOWE

  Wśród umów zobowiązaniowych wyróżnia się:

  umowa nazwana to każda umowa uregulowana w kodeksie cywilnym. Niektóre umowy nazwane unormowane są w przepisach pozakodeksowych. Chodzi tu o ukształtowane historycznie typy umów, często się powtarzające jak: sprzedaż, najm, zlecenie, umowa o...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK PRAWO CYWILNE OKREŚLA SIŁĘ WYŻSZĄ

  Siła wyższa jest każde zdarzenie zewnętrzne występujące z takim natężeniem, że jego szkodliwym skutkom nie da się zapobiec zwyczajnie używanymi środkami.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ORAZ JAKIE SĄ JEJ RODZAJE

  Odpowiedzialność cywilna charakteryzuje się tym, że ma postać wyłącznie majątkową owe konsekwencje mogą dotknąć tylko mienie osoby odpowiedzialniej. Odpowiedzialność cywilna przyjmuje przeważnie postać obowiązku naprawienia szkody. Bez szkody nie ma odpowiedzialności cywilnej.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKI STOSUNEK PRAWNY NAZYWAMY ZOBOWIĄZANIEM I W WYNIKU, JAKICH ZDARZEŃ PRAWNYCH POWSTAJĄ ZOBOWIĄZANIA

  Zobowiązaniem nazywamy stosunek prawny, w którym jedna ze stron może domagać się od drugiej strony określonego zachowania, czyli świadczenia.

  Jak wszelkie stosunki prawne, zobowiązanie powstają w wyniku zdarzeń prawych. Źródłami zobowiązań są następujące rodzaje zdarzeń prawnych:

  czynności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt

Do góry