Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OBLIGACJA

  Bond, to zbywalny dłużny instrument finansowy emitowany przez pożyczkobiorcę na określony czas oraz na określonych warunkach. O. jest emitowanym w serii papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela o. (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /9 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLIGACJE KOMUNALNE

  Obligacje samorządowe, długoterminowe papiery wartościowe o charakterze dłużnym emitowane przez samorządy lokalne. Charakteryzuje je mniejsza płynność w porównaniu z obligacjami rządowymi. Ich ceny potrafią oscylować w szerokim przedziale, w zależności od stanu rynku. Zaliczane są co najmniej do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA

  Obligacje rządowe, obligacje skarbowe, są papierami wartościowymi niezabezpieczonymi. Oznacza to, że jedyną gwarancją wypłaty należności inwestorowi jest autorytet państwa. Obligacje takie uważane są za pozbawione ryzyka niewypłacalności, ponieważ rząd może sterować przychodami państwa za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEREZYDENT

  N. są:

  1) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

  2) znajdujące się za granicą oddziały...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

  Zaliczane są do tzw. lokacyjnych inwestycji rzeczowych lub inaczej - inwestycji niefinansowych. Definiowane są najczęściej jako „nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku lub też oba te elementy), które właściciel lub korzystający w trybie umowy leasingu  finansowego traktuje jako źródło...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /7 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIF

  Warszawski Indeks Giełdowy Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Miejscem ustalania indeksu jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (WGPW). Indeks będący indeksem cenowym funduszy inwestycyjnych służy ustaleniu wartości rynkowej akcji uzyskanych z wymiany jednego Powszechnego Świadectwa Udziałowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKKEI

  Indeks giełdowy giełdy tokijskiej. Do 1985 r. indeks ten określany był jako Nikkei Dow Jones Average, zaś obecna nazwa indeksu brzmi Nikkei 225 Share Average. Liczony jest jako średnia arytmetyczna prosta kursów akcji 225 wybranych spółek notowanych na giełdzie w pierwszej sekcji. Oprócz tego indeksu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY I WZORCE RACHUNKOWOŚCI

  Konieczność ciągłego dostosowywania się jednostki gospodarczej i jej otoczenia do gry rynkowej wymusza dostarczanie przez rachunkowość informacji finansowych wieloaspektowych, dokładnych i czytelnych dla ich użytkowników. Prowadzi to do ciągle doskonalonego normowania podstawowych zasad funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY OSTROŻNOŚCIOWE

  Regulacje prawne mające na celu ograniczenie możliwości podejmowania przez banki nadmiernego ryzyka, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa wkładów oszczędnościowych i innych środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Regulacje te dotyczą różnych obszarów działania banku, określają minimalne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEPODZIELONY WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH

  Kwota zysku z lat ubiegłych, który nie został podzielony, lub kwota niepokrytej straty. Wygospodarowany przez jednostkę w roku obrotowym zysk netto podlega w następnym roku podziałowi, a strata powinna zostać pokryta z kapitału zapasowego lub, jeśli przepisy na to pozwalają, z kapitału rezerwowego (po...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry