Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Źródła prawa na podstawie konstytucji RP z 1997 r.

  Zgodnie z postanowieniem źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są :

  Konstytucja

  Ustawy

  Ratyfikowanie umowy międzynarodowe

  Rozporządzenia

  Konstytucja wyróżnia dwa rodzaje źródeł prawa :

  źródła prawa ppo3rzechnie obowiązującego – obowiązują na całym...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna moc prawa Konstytucji

  Szczególną moc Konstytucji polega na przyznaniu jej najwyższego miejsca w systemie prawa stanowionego. System ten jest zbudowany na zasadzie hierarchiczności poszczególnych typów aktów normatywnych. Ma to doniosłe skutki dla realizacji miedzy Konstytucją a pozostałymi typami aktów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna forma Konstytucji

  Szczególna forma Konstytucji polega m.in. na jej szczególnej nazwie – gdyż tylko ten akt określony jest mianem Konstytucji. Sprawą zasadniczą jest jednak specyficzny tryb powstawania i tryb zmiany.

  Nowe Konstytucje powstają zazwyczaj w szczególnym trybie. Najczęściej Konstytucja przygotowywana jest w ramach...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna treść Konstytucji

  Szczególną treść Konstytucji polega na zakresie regulowanych przez nią materii i na sposobie regulowania tych materii.

  Oznacza to zbudowanie treści konstytucji wokół trzech podstawowych zagadnień :

  1 - określenia ogólnych zasad ustroju państwowego,

  2 – określenia ustroju naczelnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE WYRÓŻNIAMY FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

  Sprawstwo – sprawcą jest przede wszystkim ten, kto wykonuje czyn zabroniony pod groźbą kary, sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (np. współsprawcą, pełnomocnikiem). Jako sprawce przestępstwa prawo karne traktuje tego, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę, a...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE ŚRODKI ODWOŁACZE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PRZEWIDUJE KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO (K.P.A.)

  Jedną z gwarancji praworządności w działaniu organów administracji państwowej jest oparcie postępowania administracyjnego na zasadzie instancyjności.

  Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego znają trzy środki odwoławcze:

  Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi strona w ciągu 14 dni od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE ZASADY SĄ STOSOWANE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

  Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należą:

  Zasada prawdy obiektywnej oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na postawie, którego ma nastąpić wydanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE FORMY DZIAŁANIA STOSUJĄ W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

  Działalność organów administracji państwowej, prowadzona w celu zrealizowania stojących przed nimi zadań, przejawia się w kilku formach. Przez formę działania administracji należy rozumieć określony prawnie typ konkretnej czynności organu administracyjnego.

  Znane są następujące formy działania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /4 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w marketingu

  Etyka w marketingu

  Etyka w marketingu skupia się na sferze moralnej interesów przedsiębiorstwa, poddając je ocenie według norm obowiązujących w danym państwie. Wynikiem tych działań mogą być dyrektywy etyczne wprowadzane w celu wytyczenia jasnych algorytmów postępowania pracowników w sytuacjach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja

  Obserwacja to niezauważalny, zamierzony i systematyczny sposób postrzegania badanych obiektów w ich naturalnych warunkach. Wśród niej wyróżniamy:

  Obserwacja skategoryzowana, w której badacz posiada przygotowany kwestionariusz lub schemat i obserwuje zjawiska pod kątem danych z arkuszu, Obserwacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt

Do góry