Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OBROTY WEWNĘTRZNE

  Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki, to grupa zdarzeń występujących w jednostce gospodarczej, w wyniku których jednostka wykorzystuje na własne potrzeby wytworzone przez siebie wyroby gotowe bądź też usługi. Do zdarzeń tych można zaliczyć: 1) przekazanie wyrobów gotowych własnej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT BEZGOTÓWKOWY

  Polega na przenoszeniu środków pieniężnych z rachunku bankowego jednego posiadacza na rachunek innego posiadacza w postaci tylko zapisu na kontach bankowych; nie występuje tu fizyczny ruch gotówki (znaków pieniężnych). Rozliczenia są realizowane na podstawie dokumentów: polecenia przelewu i czeku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT GLOBALNY W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Obejmuje wszystkie produkty wytworzone w dziale produkcji roślinnej, zwierzęcej, przemyśle rolno-spożywczym oraz sprzedane usługi produkcyjne, łącznie z produktami wytworzonymi w danym dziale i w nim zużytymi na cele produkcyjne. Obrót globalny pod względem wielkości bezwzględnych jest większy od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT GOTÓWKOWY

  Jest fizycznym ruchem banknotów, biletów skarbowych i monet między posiadaczami ich zapasów; jest jedną z form obiegu (obrotu) pieniężnego. Polega na rozliczeniach, płatnościach, pomiędzy jednostką a innymi jednostkami i pracownikami. Płatności są realizowane za pomocą gotówki (tzw. pieniądza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT KONTA

  Suma zapisów debetowych lub kredytowych dokonanych na dowolnym koncie i ustalona w dowolnym momencie określana jest jako o.k. Teoretycznie każde konto ma dwa obroty: obrót kredytowy i obrót debetowy.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOŚNIK DANYCH

  Standardowy materiał do utrwalania sygnałów niosących symbole. Na ogół n.d. dzieli się według materialnej postaci sygnałów na: tradycyjne, papierowe i maszynowe, magnetyczne, optyczne, elektroniczne i biologiczne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO

  Polega na zmniejszeniu zysku brutto (lub zwiększeniu straty brutto) z tytułu podatku dochodowego oraz innych, wynikających z przepisów, płatności.

  Rozbieżności między prawem bilansowym a prawem podatkowym powodują, że ustalony w rachunkowości wynik brutto nie jest równoważny dochodowi podlegającemu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOŚNIKI KOSZTÓW

  Są to przejściowe lub docelowe (ostateczne) działania, przedmioty, efekty działalności gospodarczej lub działania, którym można w trakcie realizacji procedur rachunku kosztów przyporządkować (na które można odnieść) odpowiednio pogrupowane elementy kosztów własnych działalności przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /27 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOTA KSIĘGOWA

  Nota materiałowa, dowód księgowy wystawiony przez dział księgowości, który służy dokumentowaniu zapisów księgowych niemających odzwierciedlenia w operacjach gospodarczych. N.k. wysyła się m.in. kontrahentom zalegającym z płatnościami za dostarczony towar lub wykonane usługi, podaje się w niej kwotę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

  Otrzymują podatnicy na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu skarbowego. Posiadanie NIP przez podatnika  jest obowiązkowe i dlatego jest on zobowiązany do wystąpienia do właściwego rzeczowo i miejscowo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt

Do góry