Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Funkcja ustrojodawcza Sejmu i Senatu

  Tradycyjna klasyfikacja funkcji parlamentu opiera się na rozróżnianiu funkcji ustawodawczej i f. kontrolnej.

  O ile podmiotami f .ustawodawczej są zarówno Sejm ja i Senat, to f. kontrolna została powiązana tylko z Sejmem.

  W ramach f. ustawodawczej wyróżnić możemy tzw. f. ustrojodawczą- a więc stanowienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisje śledcze Sejmu

  Komisja śledcza – to komisja powołana przez Sejm o szczególnych uprawnieniach, jest ona tworzona doraźnie.

  Komisję śledczą powołuje Sejm, gdy zajdzie taka potrzeba. Tym samym skład Komisji zawsze będzie odzwierciedlać układ sił w Sejmie, czyli opozycja pozostawać w niej będzie w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i struktura komisji sejmowych

  Komisje Sejmowe – są wyspecjalizowanymi organami wewnętrznymi sejmu – są organami pomocniczymi.

  Komisje sejmowe obradują na posiedzeniach, przygotowując akty i rozstrzygnięcia, które są następnie podejmowane przez Sejm, a same nie dysponują możliwością ich podejmowania.

  W pracach komisji uczestniczą...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wewnętrzna Senatu

  Jest ona analogiczna do struktury wewnętrznej Sejmu. Także w Senacie istnieją: Marszałek, wicemarszałkowie i komisje, jak również Prezydium i Konwent Seniorów.

  Struktura, sposób powoływania oraz zakres zadań i kompetencji organów Senatu w zasadzie nie odbiegają od rozwiązań przyjętych w Sejmie.

  Są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wewnętrzna Sejmu

  Każdy parlament jest ciałem na tyle skomplikowanym, że może funkcjonować tylko w oparciu o sformalizowaną strukturę organów wewnętrznych.

  Powszechnie odróżnia się organy kierownicze:

  Marszałka Sejmu (Senatu) – Prezydium Sejmu (Senatu),

  A także szczególny organ polityczno-doradczy Konwent...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /2 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócenie kadencji Sejmu

  Konstytucja dopuszcza taką możliwość, choć wiąże się to ze szczególnymi wymaganiami.

  Skrócenie kadencji może nastąpić z zastosowaniem dwóch procedur:

  1. Może ono wynikać z własnej decyzji Sejmu, tzw samorozwiązalnie.

  Uchwałę taką sejm może(musi) podjąć większością co najmniej 2/3 głosów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dwuizbowości

  W przeważającej części większości państw współczesnego świata parlament ma strukturę złożoną – z reguły składa się z 2 izb.

  Dwuizbowość to nie tylko złożona struktura parlamentu, ale również wzajemne relacje i podział kompetencji.

  W tradycji polskiej typowe było nadanie parlamentowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje posłów w Sejmie i senatorów w Senacie

  Formami politycznej organizacji posłów i senatorów są kluby, koła lub zespoły poselskie / senatorskie; dopuszczalne jest też tworzenie klubów, kół lub zespołów wspólnych.

  Prawo ich tworzenia wynika z ogólnej wolności działania partii politycznych, co gwarantuje Konstytucja.

  Kluby i koła muszą być...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność konstytucyjna posła i senatora

  Odpowiedzialność posłów i senatorów – ulega istotnemu ograniczeniu z uwagi na instytucję immunitetu.

  W zakresie nie objętym immunitetem ponoszą oni natomiast odpowiedzialność cywilną, pracowniczą, zawodową czy dyscyplinarną, tak jak wszyscy obywatele.

  Posłowie / Senatorowie nie ponoszą prawnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunitet poselski

  Immunitet stanowi jedną z najstarszych instytucji parlamentarnych.

  Rozumiany jako wykluczenie bądź ograniczenie odpowiedzialności deputowanego za naruszenie prawa pełni 2 podstawowe funkcje:

  ochrony niezależności członków parlamentu i zagwarantowania im swobody wykonywania mandatu,

  ochrony...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 540

  praca w formacie txt

Do góry