Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Skład i struktura Rady Ministrów

  Rada Ministrów jest organem kolegialnym , gdyż jej skład ma charakter wieloosobowy, a podstawową formą działania są posiedzenia.

  Art. 147 stanowi :

  RM składa się z prezesa RM i ministrów

  W skład RM mogą być powoływani wiceprezesi RM

  Prezes i wiceprezes RM mogą pełnić także funkcje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjna regulacja zmian w składzie Rady Ministrów

  Skład RM ma charakter zamknięty i nie ma możliwości powołania do jej składu osoby, która nie zajmuje jednego z czterech stanowisk wymienionych w art. 147. Jeżeli chce się wprowadzić do rządu osobę zajmującą inne stanowisko, to jedna drogą jest powołanie go jako ministra, wypełniającego zadania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby powoływania RM

  Przyjęcie dymisji otwiera proces tworzenia nowej RM. Przebiega on w kilku etapach ukształtowanych w taki sposób, aby jedynie niepowodzenie poprzedniego etapu powodowało przejście do następnego. Istota tej procedury jest doprowadzenie do powołania RM cieszącej się wyraźnie zdefiniowanym poparciem Sejmu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kreacyjna Sejmu RP

  Parlamentowi przysługuje też tzw. funkcja kreacyjna choć nie wspomniano o niej w art. 95 Konstytucji

  Polega ona na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu innych organów konstytucyjnych państwa oraz osób wchodzących w skład tych organów zwłaszcza na egzekwowaniu ich odpowiedzialności.

  Jeżeli chodzi o...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja Sejmu w kierowaniu polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa

  I. Sejm ma wpływ na powoływania i dymisje rządu oraz poszczególnych jej członków. Ma możliwość wglądu w działania rządu i administracji. Musi dokonywać samodzielnego ustalenia stanu faktycznego funkcjonowania rządu, ministrów i podległych im podmiotów.

  II. Sejm ma też prawo żądania obecności...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /3 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstruktywne wotum nieufności

  Konstruktywne wotum nieufności funkcjonuje od 92 r., nawiązuje do rozwiązań niemieckiej ustawy zasadniczej z 1949 r.

  W podstawie przyjętej przez art. 158 Konstytucji ozn, że jedyną drogą wyrażenia rządowi wotum nieufności jest jednoczesne dokonanie wyboru nowego premiera.

  W ten sposób Sejm realizując...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kontrolna Sejmu wobec RM

  Kontrolne działania parlamentu muszą być zawsze rozpatrywane w 2 płaszczyznach:

  prawnej,

  politycznej.

  Na płaszczyźnie prawnej – rodzą się po stronie adresatów skutki proceduralne (obowiązek udzielenia informacji, zajęcia stanowiska)

  Na płaszczyźnie politycznej – mogą one mieć bardziej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb postępowania ustawodawczego

  Tryb ustawodawczy – jest to całokształt parlamentarnych i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia ustawy do skutku. Wyróżnić tu należy:

  1). Inicjatywę ustawodawczą – która przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi RP i Radzie Ministrów.

  Zanim dojdzie do wykonania inicjatywy ustawodawczej musi zostać...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura zmiany Konstytucji RP

  Art. 235.

  1). Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent RP.

  2). Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60dni, przez Senat.

  3). Pierwsze...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo inicjatywy ustawodawczej i inicjatywy w sprawie zmiany Konstytucji w RP

  Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi RP i Radzie Ministrów.

  Zanim dojdzie do wykonania inicjatywy ustawodawczej, musi zostać opracowany projekt ustawy, który musi zawierać:

  -uzasadnienie,

  -potrzebę i cel wydania ustawy,

  -stan rzeczy w dziedzinie, która ma być...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 831

  praca w formacie txt

Do góry