Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Inicjatywa kontroli konstytucyjności norm przed Trybunałem Konstytucyjnym

  Inicjatywa kontroli może przybierać 2 formy proceduralne:

  inicjatywy konkretnej (pytań prawnych),

  inicjatywy abstrakcyjnej (wniosków).

  Inicjatywa konkretna musi być zawsze związana z konkretną sprawą toczącą się przed sądem.

  Podczas rozpoznania sprawy przez sąd może pojawić się...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola konstytucyjności norm w Polsce

  Kontrola konstytucyjności norm należy do TK.

  Istotą kontroli jest orzekanie o hierarchicznej zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu, jak również eliminowanie aktów niższego rzędu z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia niezgodności.

  Jest to...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje Trybunału Konstytucyjnego

  Polski Trybunał Konstytucyjny realizuje szereg funkcji:

  1). Kontrolę norm, tzn. orzekanie o zgodności aktów normatywnych (zawartych w nich norm) z aktami (normami) wyższego rzędu, a w szczególności z Konstytucją.

  2). Orzekanie o skargach konstytucyjnych.

  3). Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i organy Trybunału Konstytucyjnego

  Art. 194.

  1). TK składa się z 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą.

  Sędzią może zostać osoba, która posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, lub sędziego NSA. Oznacza to wymaganie przynajmniej 10-cio letniego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i zadania Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Na czele NSA stoi Prezes NSA powołany na 6-cio letnią kadencję przez Prezydenta RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA /art. 185/.

  Prezesów ośrodków zamiejscowych powołuje Prezes NSA za zgodą Kolegium tego sądu.

  Organami samorządu sędziowskiego są: Zgromadzenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola Sądu Najwyższego w zakresie zapewnienia prawidłowości i jednolitości wykładni prawa i praktyki sądowej

  Jedną z form działalności SN jest podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych.

  Może to następować na podstawie przedłożenia sądu orzekającego w konkretnej sprawie, ale także w procedurze abstrakcyjnej – na wniosek m.in. Pierwszego Prezesa lub 1 z Prezesów SN, Ministra...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania Sądu Najwyższego

  Podstawowym zadaniem SN jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, co m.in. ma na celu zapewnienie prawidłowości oraz jednolitości wykładni prawa i praktyki sądowej w dziedzinach poddanych jego właściwości.

  SN wykonuje swoje funkcje w 2 podstawowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura Sądu Najwyższego

  Sąd Najwyższy dzieli się na 4 izby: Cywilną, Karną, Wojskową oraz Administracyjną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

  Na czele każdej izby stoi Prezes powoływany przez Prezydenta RP.

  W izbie działa Zgromadzenie Sędziów Izby jako organ samorządu sędziowskiego.

  Na czele SN stoi Pierwszy Prezes, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy sądów powszechnych

  Organy sądów powszechnych są: prezes oraz na szczeblu sądów wojewódzkich i sądów apelacyjnych organy samorządu sędziowskiego tj. zgromadzenia ogólne i kolegia.

  Istnienia organów samorządu traktowane jest jako ważna gwarancja niezawisłości sędziowskiej.

  Prezes kieruje sądem i reprezentuje go na...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura sądów powszechnych

  Konstytucja nie określa struktury sądów powszechnych, ale przez wprowadzenie wymogu dwuinstancyjności /art. 176 ust 1/ zakłada, że struktura ta musi obejmować przynajmniej 2 szczeble.

  Prawo o ustroju sądów powszechnych nadaje jednak sądownictwu powszechnemu trójszczeblowy charakter oparty na podziale...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /2 323

  praca w formacie txt

Do góry