Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje finansów

  funkcja fiskalna – polega na pozyskiwaniu środków prze podmioty publiczne (UWAGA! nie mylić z fiskalizmem – nadmierne opodatkowanie)

  funkcja interwencyjna (stymulacyjna, bodźcowa) – to wykorzystywanie instrumentów finansowych w celu wywołania określonych zachowań społeczeństwa (kredyt...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział finansów

  Finanse dzielimy na:

  Publiczne. To publiczne zasoby pieniężne gospodarowanie nimi oraz normy prawne regulujące te zjawiska. Istnienie finansów publicznych jest uzasadnione koniecznością finansowania przez państwo potrzeb ogólno-społecznych. Prywatne. To prywatne zasoby pieniężne.

  Kryteria...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie Finansów

  Termin finanse wywodzi się z łac. słowa finitio gdzie słowo to oznaczało orzeczenie sądowe rozstrzygające spory o zapłatę określonych należności pieniężnych. Finanse są rozpatrywane w następujących kategoriach: ekonomicznej, historycznej i prawnej.

  Jako kategoria ekonomiczna- finanse mają...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia projakościowa

  Definicja

  Miejsce i cele organizacji określają jej politykę ekonomiczną, z której wynikają cele konkurencyjności i kształt polityki jakościowej. Dla ich realizacji firma przyjmuje określone cele jakościowe, wyznacza miejsce firmy na rynku oraz przyjmuje strategię projakościową będącą częścią...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /7 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kar stosowanych przez TS

  TS – jest organek orzekającym i jak sąd nie wykonuje swej funkcji z urzędu, lecz na wniosek uprawnionego organu.

  Za czyny będące deliktami konstytucyjnymi TS może orzec następujące kary:

  utratę biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządowych i na urząd...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

  Procedura, w której realizowana jest odpowiedzialność konstytucyjna, obejmuje 5 zasadniczych stadiów:

  zgłoszenie wstępnego wniosku,

  postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,

  postawienie w stan oskarżenia,

  rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji

  rozpoznanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej (TS)

  Istota odpowiedzialności konstytucyjnej – polega na pociągnięciu do odpowiedzialności prawno – karnej osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, za naruszenie przez te osoby Konstytucji bądź ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania (zakres przedmiotowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i zadania Trybunału Stanu

  Art. 199 K.

  1). Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 z - ców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.

  Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków TS powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny

  Istotą sporu kompetencyjnego jest rozbieżność stanowisk co do zakresu kompetencji stron tego sporu.

  Zawsze jest to postępowanie polegające na rozsądzaniu sprzecznych stanowisk zajmowanych przez strony.

  Spór kompetencyjny może dotyczyć tylko rozbieżności stanowisk co do kompetencji centralnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

  Postępowanie przed TK nawiązuje do wzorów postępowania sądowego, a w sprawach nieuregulowanych odrębnie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  Trybunał rozpatruje sprawy w składach 5-osobowych gdy chodzi o kontrolę ustawy lub umowy międzynarodowej – lub w 3-osobowych, gdy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 998

  praca w formacie txt

Do góry