Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Formy organizacyjno - prawne jednostek sektora finansów publicznych

  1. Jednostki budżetowe to jednostki, które co do zasady nie posiadają osobowości prawnej. Swojej wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego, terytorialnego pobrane dochody w całości odprowadzają do budżetu. Można więc przyjąć , że nie działają one w celach...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /2 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor finansów publicznych

  Do sektora finansów publicznych zaliczamy:

  organy administracji rządowej

  organy kontroli państwowej

  sądy i trybunały

  jednostki samorządu terytorialnego oraz organy i związki

  jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pion kontrolny

  Kontrola to:

  ustalenie stanu obowiązującego (wyznaczenie)

  ustalenie stanu rzeczywistego

  porównanie tych stanów

  wyjaśnienie przyczyn rozbieżności

  ocena kontrolowanej działalności i formułowanie wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych rozbieżności.

  Należy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /3 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pion celny

  Organami administracji rządowej w sprawach celnych są: Dyrektor Izby Celnej i Naczelnik Urzędu celnego.

  W celu ustalenia zgodności przepisów prawa, przywozu w polski obszar celny lub wywozu z tego obszaru określonego towaru organy celne są uprawnione do:

  dokonywania oględzin towarów

  ustalania...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pion podatkowy

  Regulacje prawne dotyczące tego pionu administracji wskazane są przede wszystkim w Ustawie z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych.

  Organami administracji rządowej nie zespolonej podległymi ministrowi Finansów są naczelnicy Urzędów Skarbowych oraz Dyrektorzy Izb Skarbowych. Dyrektora Izby...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres działania Ministra Finansów

  Zakres działania Ministra Finansów określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2002r. w spawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

  Zgodnie z tym rozporządzeniem Minister Finansów kieruje następującymi działami administracji państwowej:

  Budżet

  Finanse...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja finansowa

  Administracja finansowa jest częścią administracji publicznej. Jest to zespół organów, osób i instytucji, których zadanie polega na realizowaniu różnorodnych funkcji w sferze finansów publicznych. Można dokonać ich podziału na:

  Organy finansowe – które zarządzają finansami w sposób . dzielą się...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa finansowego

  Źródłem prawa finansowego są:

  Konstytucja (rozdział X finanse publiczne)

  Ustawy

  Ratyfikowane umowy międzynarodowe

  Rozporządzenia

  Akty prawa miejscowego (na terenie, którego dotyczą np. rada gminy kształtuje stawki podatków)

  W ustawie o finansach publicznych nie zdefiniowano...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo finansowe

  Prawo finansowe to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową. Jest to gałąź prawa publicznego. publicznego szerokim ujęciu to wszystkie normy dotyczące gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych bez względu na to czy normy te zaliczane są równocześnie do innych gałęzi prawa. W...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System finansowy

  System finansowy to ogół zasad i instytucji ściśle ze sobą powiązanych, związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków finansowych.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /156

  praca w formacie txt

Do góry