Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Produkty wielokrotnej sprzedaży

  Charakterystyka

  Do produktów "wielokrotnej sprzedaży" zalicza się w szczególności : filmy, oprogramowania komputerowe, projekty typowe etc.

  Cechą charakterystyczną tych produktów jest to , że :

  powstają one w jednorazowym cyklu produkcyjnym wytworzony produkt bazowy ( np. tzw. kopia matka filmu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty wielokrotnej sprzedaży

  Charakterystyka

  Do produktów "wielokrotnej sprzedaży" zalicza się w szczególności : filmy, oprogramowania komputerowe, projekty typowe etc.

  Cechą charakterystyczną tych produktów jest to , że :

  powstają one w jednorazowym cyklu produkcyjnym wytworzony produkt bazowy ( np. tzw. kopia matka filmu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem logistyki zaopatrzenia

  Działania podejmowane w tym zakresie wykraczają swoim zasięgiem poza przedsiębiorstwo i są ściśle związane z działalnością dostawców. Podstawowym celów i funkcji|celem jest zapewnienie odbiorcy towarów w odpowiedniej ilości i jakości, zgodnie z zapotrzebowaniem handlowym lub produkcyjnym. Zadania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /4 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dział V ustawy o finansach publicznych)

  W chwili obecnej zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności uregulowane są w ustawie o finansach publicznych. Od 01.07.2005r. zasady tej odpowiedzialności uregulowane są w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i w związku z tym dział V ustawy o finansach publicznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /10 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie i uchwalanie budżetu j.s.t.

  Przygotowanie uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, objaśnieniami także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji zarządu j.s.t. Zarząd j.s.t. opracowuje informacje o stanie mienia komunalnego, która zawiera:

  Dane dotyczące przysługujących j.s.t. praw...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO)

  Regionalne Izby Obrachunkowe przedstawiają opnie w sprawach:

  możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez j.s.t.

  prawidłowości załączonej do budżetu j.s.t. prognozy kwoty długu tej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących uchwalania...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet samorządu terytorialnego

  Zgodnie z art. 167 Konstytucji, samorządowi terytorialnemu zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypisanych im zadań. Dochodami tymi są:

  Dochody własne

  Subwencje ogólne

  Dotacje celowe z budżetu państwa

  Źródła dochodów tych jednostek są określone w ustawie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /5 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby pożyczkowe państwa

  Źródła pokrycia deficytu budżetowego i wielkość poszczególnych źródeł są corocznie określane w ustawie budżetowej. Podmiotem zarządzającym długiem publicznym i długiem skarbu państwa jest minister finansów. Ustala on tzw. .strategię zarządzania tymi długami. Ustala również 3-letnią strategię...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /6 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonywanie budżetu państwa

  Wykonywaniem budżetu państwa kieruje RM. Minister finansów sprawuje ogólną kontrolę realizacji dochodów i dokonywania wydatków budżetu państwa oraz poziomu deficytu budżetu państwa. Dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /6 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o finansach publicznych

  Zasady ustawy.

  Ustawa o finansach publicznych wprowadza  dwie zasady:

  1. Zasadę jawności finansów publicznych

  2. Zasadę przejrzystości finansów publicznych

  Ustawa jednak nie definiuje ich. Wskazano w niej jedynie metody realizacji tych zasad.

  Ad. 1. Jawność finansów publicznych realizowana jest poprzez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /15 793

  praca w formacie txt

Do góry