Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OPAKOWANIA

  Składniki jednorazowego lub wielorazowego użytku służące ochronie i zabezpieczeniu określonych aktywów przed uszkodzeniem czy zepsuciem, wykorzystywane w transporcie i magazynowaniu. Ze względu na pełnione przez nie funkcje wyróżnia się:

  1) o. bezpośrednie, stanowiące integralny składnik produktu i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA

  Podstawowa kategoria wynikowa w zakresie kosztów w zakładzie ubezpieczeń. W sprawozdaniu finansowym prezentowana jest w szyku rozwiniętym, tzn. poprzez wartość kilku kategorii uszczegóławiających ekonomicznie złożoną interpretację tej kategorii.

  Dzięki temu możliwa jest pogłębiona analiza czynników...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGOWEGO

  Związana jest z zajmowanym stanowiskiem i funkcjami pełnionymi w jednostce.

  Odpowiedzialność majątkowa. Jest następstwem szkody majątkowej powstałej w jednostce. Podstawą odpowiedzialności za szkodę może być umowa cywilnoprawna bądź o pracę. Z przepisów art. 471 i 472 k.c. wynika, że księgowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA BRUTTO

  Wszystkie koszty ponoszone przez ubezpieczyciela w związku z wywiązywaniem się z umowy ubezpieczenia, to jest w przypadku wystąpienia tzw. wypadku ubezpieczeniowego, czyli skutku ubezpieczanego ryzyka oraz w przypadku innych, wynikających z warunków ubezpieczenia, czynników, które obligują zakład...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

  Rada nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków należy ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki, ocena wniosków zarządu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA NA UDZIALE WŁASNYM

  Odszkodowania i świadczenia brutto pomniejszone o kwoty otrzymane lub należne od reasekuratorów i retrocesjonariuszy z tytułu partycypowania w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach, i zgodnie z zawartymi umowami reasekuracji. Partycypowanie reasekuratorów i retrocesjonariuszy obejmuje w szczególności:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU

  Wynika z zapisów kodeksu spółek handlowych. Wyróżnić można odpowiedzialność karną i cywilną członków zarządu spółki. Do odpowiedzialności karnej mogą być pociągnięci członkowie zarządu m.in. z tytułu: działania na szkodę spółki; niezgłoszenia upadłości spółki, pomimo powstania warunków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA

  Obejmuje odpowiedzialność za zbadanie sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii na jego temat. W związku z tym powinien on właściwie zaplanować rewizję, zbadać system kontroli wewnętrznej, zastosować odpowiednie procedury badania zgodności i wiarygodności, aby zebrać dowody rewizyjne, na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANY INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW RACHUNKOWOŚCI

  Związki rachunkowości i informatyki zaowocowały różnymi propozycjami zakresu, kompleksowości, stopnia automatyzacji, stopnia integracji, poziomu oprogramowania, rozwiązań organizacyjnych i terminami odzwierciedlającymi wzajemne ich relacje. W typologii systemów przyjmuje się na ogół kryteria techniczne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPADKI

  Z punktu widzenia danej jednostki są to materiały niepełnowartościowe, dlatego też z reguły nie znajdują zastosowania w danym zakładzie i w związku z tym są przeznaczone do sprzedaży. Najczęściej są to pozostałości materiałów zużytych w procesie produkcji lub uszkodzone podczas produkcji, czy też...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt

Do góry