Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM ZIĄZKU PRZYCZYNOWEGO?

  Związek przyczynowy (zw. też związkiem przyczynowo-skutkowym), to jedna z przesłanek odpowiedzialności, obok bezprawności (działania lub zaniechania niezgodnego z prawem) i szkody (materialnej lub niematerialnej).

  Jest to związek pomiędzy dwoma stanami rzeczy w świecie zewnętrznym, w których jeden to...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYJAŚNIJ POJĘCIE STRONY PRZEDMIOTOWEJ PRZESTĘPSTWA

  PRZEDMIOTOWA STRONA PRZESTĘPSTWA

  Do przedmiotowej strony przestępstwa zaliczamy:

  1) zachowanie człowieka - czyn

  2) formy tego czynu

  3) okoliczności w jakich czyn był realizowany

  4) warunki popełnienia (miejsce, czas), związek przyczynowy, okoliczności wyłączające bezprawność

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMÓW PODZIAŁ PRZESTĘPSTW NA MATERIALNE I FORMALNE

  Zgodnie z przyjętą w nauce prawa karnego nomenklaturą przestępstwa formalne to przestępstwa bezskutkowe, natomiast przestępstwa materialne to przestępstwa skutkowe. Ten podział wiąże się z przedmiotową stroną czynu zabronionego, w ramach której wystąpić może także pojęcie skutku. Skutek w...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSTAW PODZIAŁ NA PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE Z DZIAŁANIA I Z ZANIECHANIA

  Działanie jest to podjęcie czynności ukierunkowanych na określony cel, zaniechaniem jest zdeterminowane wolą powstrzymanie się przez podmiot od obiektywnie możliwego w danym czasie i miejscu działania wymaganego przez prawo.

  Przestępstwa popełnione przez działanie to np. sfałszowanie dokumentu, zabór...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO SĄ PRZESTĘPSTWA POWSZECHNE I PRZESTĘPSTWA INDYWIDUALNE?

  Podmiotem przestępstwa powszechnego, może zostać każdy człowiek zdolny do odpowiedzialności karnej (tzn. zarazem poczytalny i taki, który osiągnął wiek odpowiedzialności). Przepisy dotyczące przestępstwa powszechnego zaczynają się zwykle od zaimka kto (por. art. 290 §1 KK: kto w celu przywłaszczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto może być przedmiotem przestępstwa? CZY NIELETNI I MŁODOCIANI MOGĄ ODPOWIADAĆ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W K.K.

  Nieletni

  Nieletni (tzn. osoby które nie ukończyły 17 roku życia w czasie popełniania czynu zabronionego) w zasadzie nie ponoszą odpowiedzialności karnej (art. 10 §1 KK; nie można przypisać im winy), ale za najcięższe przestępstwa (zamach na życie prezydenta RP, napaść na prezydenta , zabójstwo we...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM USTAWOWYCH ZNAMION PRZESTĘPSTWA

  Znamiona. Zespoły ustawowych znamion tworzą typy przestępstw (jak np. zabójstwo, znieważenie pomnika, kradzież leśna etc.). Aby można był mówić o odpowiedzialności karnej, sprawca musi wyczerpać wszystkie znamiona typu przestępstwa i musi to zostać udowodnione. Ustawowe znamiona przestępstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA BEZPRAWNOŚĆ CZYNU

  Czyn bezprawny - zachowanie polegające na działaniu sprzecznym z prawem lub niedopełnieniu obowiązku wynikającego z normy prawnej, orzeczenia sądowego lub zobowiązania cywilnoprawnego.

  W prawie karnym czyn bezprawny jest obwarowany sankcją karną - jest wtedy czynem zabronionym pod groźbą kary (inaczej:...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYJAŚNIJ POJĘCIE CZYNU W PRAWIE KARNYM

  W nauce prawa karnego przyjmuje się, że czynem jest zachowanie człowieka, które zależy od jego woli i mające znaczenie w układzie społecznym (istotne społecznie; podlegające wartościowaniu według kryteriów społecznej szkodliwości; jeśli zachowanie ma znaczenie wyłącznie dla jego podmiotu, to trudno...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM FORMALNEJ A CO POD POJĘCIEM MATERIALNEJ DEFINICJI PRZESTĘPSTWA?

  Przestępstwo materialne – charakteryzuje się tym, iż do jego znamion należy spowodowanie określonego w ustawie skutku np. uszkodzenie cudzej rzeczy, uszkodzenie ciała. Oznacza to, że dopóki określony w ustawie skutek nie zostanie spowodowany możemy mówić jedynie o usiłowaniu a nie dokonaniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt

Do góry