Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Państwowy fundusz celowy w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Utworzono go na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ma osobowość prawną. Organami Funduszu są rada nadzorcza i zarząd. Natomiast działalność PFRON nadzoruje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY ZATWIERDZAJĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

  Są nimi:

  1) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - zgromadzenie wspólników;

  2) w spółkach akcyjnych - walne zgromadzenie akcjonariuszy;

  3) w przedsiębiorstwach będących własnością lub współwłasnością osób fizycznych oraz w spółkach osobowych - właściciele (współwłaściciele...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPCJE

  Option, rodzaj pochodnych instrumentów finansowych.

  O. kupna, call option (o.k.) jest kontraktem dającym kupującemu o. (option holder) prawo do zakupu (call option) aktywu, zwanego bazowym (underlying asset), na który o. jest wystawiona, i obligującym sprzedającego o., zwanego wystawcą o. (writer), do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGŁOSZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Kierownik jednostki gospodarczej, która zobowiązana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości do corocznego badania rocznych sprawozdań finansowych, powinien w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania złożyć do ogłoszenia: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI

  Wynagrodzenie za korzystanie z obcych środków pieniężnych, w tym: za udzielone kredyty, płacone kredytodawcom przez kredytobiorców; za udzielone pożyczki, płacone pożyczkodawcom przez pożyczkobiorców; za wyemitowane obligacje, płacone nabywcy obligacji przez emitenta obligacji; za powierzone bankom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES ZWROTU

  Element analizy finansowej - metoda oceny projektów inwestycyjnych. O dokonanym wyborze decyduje szybkość odzyskiwania początkowych nakładów. Przy wyborze jednego z wielu projektów bierze się pod uwagę projekt o najkrótszym o.z., natomiast przy pojedynczym przedsięwzięciu realizacja następuje, gdy o.z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI KARNE

  Przewidziane są w umowach cywilnoprawnych, zwykle jako dodatkowe zastrzeżenie umowy, na mocy którego strony w przypadku opóźnienia bądź zwłoki w spełnieniu świadczenia zobowiązują się do zapłacenia o.k. Ich wysokość określana jest procentowo.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRESOWE ROZLICZENIA SALDAMI

  Rozliczenie realizowane w formie kompensaty wzajemnych wierzytelności między kontrahentami świadczącymi sobie wzajemnie usługi lub dostawy. O.r.s. polega na tym, że tylko jeden z kontrahentów dokonuje rozliczenia różnicy, w ustalonym momencie przelewając środki na rachunek drugiego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

  Przysługujące wierzycielowi (m.in. kredytodawcy, finansującemu) za regulowane przez dłużnika (m.in. kredytobiorcę, korzystającego) zobowiązania z tytułu dostaw, umów, robót i usług i innych w okresie przekraczającym ustalony w umowie termin spłaty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA JEDNOSTKI

  Obejmuje odpowiedzialność za zapewnienie zgodności działalności gospodarczej jednostki z przepisami prawa, statutem lub umową. Zgodnie z ustawą o rachunkowości jest on także odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego, za jego prawidłowość i rzetelność oraz za prawidłowość ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt

Do góry