Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przedawnienie karalności

  Jest tradycyjną instytucją prawa karnego, która polega na tym, że uchyla się karalność sprawcy po upływie pewnego okresu czasu. Wg KK karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

  30 lat, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa

  20 lat, gdy czyn stanowi inną...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator zgodny

  Charakterystyka

  Def: Estymator jest zgodny w przypadku gdy prawdopodobieństwo, że jego wartosć

  będzie zbliżona do wartosci szacowanego parametru, wzrasta wraz z podniesieniem

  liczebnosci próby.<br

  <br

  Gdy mowa o estymatorze zgodnym silnie, wtedy jest on silnie zbieżny do

  swojej granicy w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki probacyjne

  Probacja jest to poddanie sprawcy próbie. Charakteryzuje się tym, że wobec sprawcy możemy zastosować dozór kuratorski przez co nie będzie on osadzony w zakładzie karnym, ale odbędzie karę przy użyciu innych instrumentów prawnych. W polskim prawie karnym wyróżniamy następujące środki probacyjne:

  1)...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakaz prowadzenia pojazdów

  Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w przypadkach, gdy sprawca skazany został za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w komunikacji, np. spowodowanie katastrofy lub bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym. Zakaz ten orzeka się obligatoryjnie w razie...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kara pozbawienia wolności

  Kara pozbawienia wolności polega na umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym. Oprócz konieczności przebywania w zakładzie karnym, dalsze dolegliwości dla osoby skazanej polegają na poddaniu jej rygorom regulaminu więziennego, ograniczeniom w dostępie do niej osób spoza zakładu karnego oraz w kontaktach z...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kara ograniczenia wolności

  Została po raz pierwszy wprowadzona do polskiego kodeksu w 1969 r.

  Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej 1 miesiąc, najdłużej –12 miesięcy. Wymierza się ja w miesiącach.

  Kara ograniczenia wolności nie jest kara izolacyjną. Skazany nie trafia do więzienia, ale:

  1) nie może bez zgody sądu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kara grzywny

  Jest najczęściej stosowana karą zarówno w prawie karnym, a przede wszystkim w prawie wykroczeń. W prawie karnym stosuje się karę grzywny do sprawców występków o niewielkiej społecznej szkodliwości. Karę grzywny dlatego tak często stosujemy, bowiem zastrzeżenia co do skutków budzi kara pozbawienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa

  Grupę form zjawiskowych charakteryzuje współdziałanie osób i w jej ramach wyróżniamy:

  1) Pomocnictwo;

  Polega ono na ułatwianiu innej osobie dokonania czynu zabronionego. Pomocnictwo polega zatem na dostarczaniu narzędzi, środków przewozu, udzielaniu rad lub informacji. Pomocnictwa dopuścić się można...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy stadialne popełnienia przestępstwa

  Do form stadialnych zaliczamy:

  1) Przygotowanie;

  Zachodzi ono wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do podjęcia działań zmierzających bezpośrednio do dokonania tego czynu. Przygotowując się do popełnienia przestępstwa sprawca wchodzi w...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okoliczności wyłączające winę

  Są nimi:

  - niepoczytalność i poczytalność ograniczona

  - działanie pod wpływem błędu

  - działanie na rozkaz (wykonywanie rozkazu)

  Okoliczności wyłączające winę są to takie okoliczności, które wiążą się z osobą sprawcy. Osoba nie podlega odpowiedzialności karnej jeżeli jest niepełnosprawna...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 357

  praca w formacie txt

Do góry