Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zakres ograniczenia uprawnień procesowych oskarżyciela posiłkowego

  Oskarżycielem posiłkowym - jest pokrzywdzony, który w sprawie p. przestępstwo ścigane z urzędu występuje z oskarżeniem obok prokuratora albo - w określonych prawem sytuacjach- także zamiast tego podmiotu.

  Ustawa stanowi, że w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może po wniesieniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /4 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny oddalenia i pozostawienia bez rozpoznania wniosków dowodowych

  Wniosek dowodowy jako postulujące oświadczenie strony

  We wniosku dowodowym należy podać: oznaczenie dowodu, jaki ma być przedstawiony, a więc wskazać o jakie źródło chodzi, okoliczności, które mają być udowodnione , czyli tezę dowodową, jaką za pomocą tego dowodu wnioskodawca chce wykazać. ( art...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejęcie i przekazanie ścigania karnego

  Instytucja przejęcia (przekazania) ścigania jest ściśle związana z zakresem jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach karnych. Unormowanie to ma na celu rozgraniczenie jurysdykcji w sprawach karnych na podstawie kryterium obywatelstwa sprawcy lub miejsca stałego zamieszkania. W sprawie o przestępstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List żelazny dla oskarżonego oraz list żelazny dla świadka i biegłego

  art. 281 Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem opowiadania z wolnej stopy właściwy miejscowo sąd wojewódzki może wydać oskarżonemu list żelazny

  art. 282§ l list żelazny zapewnia oskarżonemu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres międzynarodowy pomocy prawnej

  W zakresie pomocy prawnej w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych mogą być dokonywane niezbędne czynności, a szczególnie wymienione w art. 5 85. Doręczenie pisma przebywającej za granicą osobie lub przeprowadzenie dowodu z osobowego źródła dowodowego z osoby, mającej obywatelstwo polskie...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunitet dyplomatyczny i immunitet konsularny (podstawa prawna, zakres podmiotowy i przedmiotowy, nietykalność i udział w procesie)

  Zakres przedmiotowy- treść immunitetu,

  Zakres podmiotowy- osoby korzystające z immunitetu.

  Immunitet dyplomatyczny - określony jest w art.578. Wg tego przepisu orzecznictwu polskich sądów karnych nie podlegają:

  1. Uwierzytelnieni w RP szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych

  2. Osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /4 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy orzeczenie staje się prawomocne

  Przez prawomocność rozumie się stan, w którym orzeczenie jest ostateczne. W teorii procesu karnego nie ma zgodności co do tego, kiedy taki stan powstaje. Można tutaj wskazać dwa zasadnicze stanowiska. Wg jednego z nich prawomocność powstaje, kiedy orzeczenie jest już nieodwołalne w trybie zwyczajnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /4 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zażalenie na czynności i zaniechanie czynności

  Zgodnie z art.302§2 zarówno stronom, jak i osobom nie będącym stronami przysługuje w toku postępowania przygotowawczego zażalenie na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia naruszające ich prawa. Powyższy przepis stanowi więc podstawę prawną zaskarżania czynności procesowych innych niż...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie przez sąd zażaleń na postanowienia prokuratora

  Art. 69§3 Na postanowienie co do zabezpieczenia roszczenia przysługuje zażalenie do sądu

  Art 184§5 Na postanowienie w sprawach zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka oskarżonemu przysługuje w terminie 3 dni zażalenie. Zażalenia na postanowienie prokuratora rozstrzyga sąd właściwy do rozpoznania...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /5 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział stron w posiedzeniu sądu pierwszej instancji

  Art. 102§7 Przyjęty wniosek strony doręcza się pozostałym stronom, ich obrońcom i pełnomocnikom, którzy w terminie 14 dni od doręczenia mogą przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko. Sąd rozpoznaje kwestię nieważności na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /9 090

  praca w formacie txt

Do góry