Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dopuszczalność odwołania decyzji procesowej przez organ

  Odwoływalność ma dwojaki aspekt. Wewnętrzny i zewnętrzny.

  1) Wewnętrzna (in foro interno) Możliwość nawet całkowitej zmiany decyzji procesowej, przed udostępnieniem jej osobom postronnym. Muszą być jednak spełnione dwa warunki ( zgodzi się na to wymagana większość składu orzekającego, jeśli...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwalidacja i konwersja w procesie karnym

  Konwalidacja to usunięcie z mocą wsteczną wady, która dotknięta jest czynność, zespół czynności lub całe dotychczasowe postępowanie. Wywołuje taki stan, jakby wady w ogóle nie było. Może być ona dokonana:

  1) z mocy prawa – zmiana ustawy, zmiana sytuacji procesowej skutkiem upływu czasu lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekraczanie granic odwołania przez sąd odwoławczy

  Granice oskarżania wyznaczają obszar orzeczenie, którego dotyczy środek odwoławczy. Są to, zatem elementy orzeczenia zaskarżone w środku odwoławczym, tworzące zakres zaskarżenia.

  Zakres zaskarżania może być:

  a)pełny, gdy środek odwoławczy dotyczy całego orzeczenia (art.447§1) stwierdza w związku...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W POLSKIM PROCESIE KARNYM

  Podstawa wznowienia wskazana w art. 540 § 3 k.p.k. wiąże się z kolei m.in. z ratyfikacją przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i przyjęciem możliwości występowania obywateli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, którego wyroki są wiążące dla państwa. Od 1992 r...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na wznowienie procesu

  Podstawa wznowienia ujęta w art. 540 § 2 k.p.k. wiąże się z założeniem zawartym w Konstytucji RP, w myśl którego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstrzygnięcia Sądu w razie wznowienia

  W kwestii wznowienia (o wznowieniu, odmowie wznowienia i związanych z nimi kwestiach wpadkowych) orzekała:

  - sąd okręgowy (w składzie trzech sędziów) — w sprawach zakończonych orzeczeniem sądu rejonowego,

  - sąd apelacyjny (w składzie trzech sędziów) — w sprawach zakończonych orzeczeniem sądu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenie podsądności sprawy sądom karnym

  Artykuł 17 § l pkt 8 stanowi, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych. Wobec tego, że w naszym systemie występują dwa rodzaje sądów karnych powszechne i wojskowe - niezbędne jest ustalenie w"sprawie podsądności określonemu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAZY DOWODOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM I WYKORZYSTANIEM DOWODU

  Zakazy dowodowe - to normy zabraniające przeprowadzenia dowodu w określonych warunkach lub stwarzające ograniczenia w pozyskiwaniu dowodów. W procesie karnym zakazy dowodowe zapobiegają powstawaniu kolizji pomiędzy interesem wymiaru sprawiedliwości , który wymaga ustalenia prawdy, a naruszeniem określonych...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /8 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obecność oskarżonego tymczasowo aresztowanego przy poszczególnych czynnościach procesowych

  Tymczasowo aresztowany oskarżony ma prawo do nieskrępowanego kontaktu z obrońcą.

  W postępowaniu przygotowawczym gdy apelację wniesiono na niekorzyść oskarżonego co do winy albo domagając się wymierzenia lub zaostrzenia kary pozbawienia wolności a oskarżony jest pozbawiony wolności i sąd nie uważa...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenie majątkowe oraz tymczasowe zabezpieczenia mienia

  Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy ( w walucie krajowej lub obcej) papierów wartościowych ( krajowych lub zagranicznych), zastawu ( na rzeczach, znajdujących się w kraju, a także za granicą o ile zapewnione są warunku dysponowania zastawem przez sąd polski ) lub hipoteki, może złożyć oskarżony...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /5 793

  praca w formacie txt

Do góry