Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nabycie pierwotne prawa własności

  Brak jest więzi między poprzednim a aktualnym właścicielem. Nabywca nie uzyskuje prawa jakie przysługiwało jakie przysługiwało dotychczasowemu właścicielowi, poprzedni właściciel traci własności, a nabywca uzyskuje to prawo niezależnie od niego.

  Do pierwotnych sposobów nabycia własności...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonywanie własności

  Przez wykonywanie prawa własności rozumieć należy zachowanie się podmiotu danego prawa w ramach konkretnego stosunku prawnego. Wykonywanie prawa podmiotowego z punktu widzenia zasad prawa cywilnego oznacza objęcie konkretnej rzeczy w posiadanie, władanie rzeczą, pobieranie pożytków, używanie rzeczy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie własności

  Przez konstytucyjne pojęcie własności rozumieć można ogół praw majątkowych stanowiących przedmiot konstytucyjno – prawnej ochrony. Termin własność w praktyce konstytucyjnej państw demokratycznych wyraża jedno z powszechnych praw obywatelskich. Według Konstytucji, prawo chroni własność i...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /3 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recesja

  Charakterystyka

  Recesja, termin stosowany do określenia pierwszej fazy cyklu gospodarczego, w której zmniejszenie stopnia aktywności gospodarczej przejawia się tylko w obniżeniu tempa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w porównaniu z poprzednim okresem, nie następuje natomiast bezwzględny spadek...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa podmiotowe rzeczowe

  Polegają na możności postępowania podmiotu uprawnionego w określony sposób. Ta możność postępowania podmiotu przyznana jest przez normę prawną. Z prawem podmiotowym sprzężone są obowiązki innych podmiotów, a uprawniony ma możność domagania się od właściwego organu państwa, aby ten, pod...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje praw rzeczowych

  PRAWA BEZTERMINOWE – czas trwania jest nieokreślony,

  PRAWA TERMINOWE – czas trwania jest określony

  PRAWA PODZIELNE – mogą należeć do kilku osób w częściach ułamkowych, np. własność, użytkowanie wieczyste

  PRAWA NIEPODZIELNE – nie można wyodrębnić samodzielnych uprawnień dla kilku osób np...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa rzeczowego

  Prawo rzeczowe obok przepisów części ogólnej prawa zobowiązań i prawa spadkowego stanowi jednej z podstawowych działów prawa cywilnego, prawo rzeczowe z zespołu przepisów prawnych regulujących powstanie i zmianę i ustanie oraz treść i ochronę szczególnych form prawnych: korzystania z rzeczy.

  Formy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termin zawity

  Przedawnienie nie reguluje bezczynności uprawnionego. Wiele z nich ma na względzie innego rodzaju uprawnienia niż roszczenia majątkowe lub przewiduje bardziej rygorystyczne od przedawnienia skutki prawne, polegające na zgaśnięciu samego prawa lub roszczenia. W odróżnieniu od przedawnienia terminy zawite...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia i przerwanie biegu przedawnienia

  Wstrzymanie biegu – podobny charakter do zawieszenia biegu, ma tzw., wstrzymanie biegu i zakończenie biegu, polegające na tym, że w razie zaistnienia pewnych okoliczności przedawnienie biegnie, ale jego bieg może się zakończyć po upływie określonego czasu, od ustania tych okoliczności. Ustawodawca...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bieg przedawnienia

  Rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a roszczenie staje się wymagalne od chwili, gdy wierzyciel może postawić skuteczne żądanie przedawnienia roszczeń, które przysługuje osobom, nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt

Do góry