Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PLANOWANY BILANS

  Bilans sporządzony na koniec roku objętego budżetowaniem. Przy sporządzaniu bilansu korzysta się z budżetów operacyjnych, planowanego rachunku zysków i strat oraz planowanych przepływów pieniężnych.

  P.b. może być sporządzony w wersji przewidzianej ustawą o rachunkowości lub w wersji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIENIĄDZ

  Powszechny i stały ekwiwalent towarów; uniwersalny środek wyrażania wartości oraz środek wymiany wszystkich towarów, kategoria społeczna i historyczna. Powstanie p. jako szczególnego towaru, który wyodrębnił się 4-6 tysięcy lat temu, wiązało się z drugim, wielkim społecznym podziałem pracy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  Zestawienie przychodów i kosztów ich uzyskania oraz wyników nadzwyczajnych celem ustalenia wyniku finansowania rocznej działalności firmy.

  P.r.z.s. wykazuje spodziewany wynik na działalności operacyjnej i działalności finansowej oraz wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Przy stosunkowo niewielkich rozmiarach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY

  Pieniądz cyfrowy, kasa cyfrowa, elektroniczna, cyber pieniądz, wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki: jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji, jest dawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  Forma prowadzenia księgowości przez mniejsze firmy. Do prowadzenia p.k.p.r. zobowiązane są osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą (wytwórczą, usługową, handlową i budowlaną, których obrót nie przekroczył 800 000 euro) oraz działalność w zakresie wolnych zawodów; działalność na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /18 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISMO DO ZARZĄDU

  Wystąpienie do kierownictwa, wystąpienie porewizyjne, pismo do kierownika jednostki, jest przygotowywane przez biegłego rewidenta i ma charakter poufny. Jest ono skierowane wyłącznie do kierownictwa jednostki. Nie przedstawia całości ustaleń dokonanych przez biegłego rewidenta, lecz ma uświadomić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT RACHUNKOWOŚCI

  Każda jednostka prowadząca, z obowiązku bądź wyboru, księgi rachunkowe. Obowiązującemu prawu bilansowemu podlegają mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

  1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również organizacje) oraz osoby fizyczne, spółki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAN BADANIA

  Celem p.b., jest: 1) upewnienie się, że zwrócono uwagę na wszystkie obszary, które mają podlegać badaniu; 2) upewnienie się, że zidentyfikowano wszystkie problemy wiążące się z badaniem; 3) ułatwienie prac rewizyjnych.

  P.b. umożliwia także właściwy podział pracy pomiędzy członków zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

  Czynności poświadczające (atestacyjne) wykonywane przez biegłego rewidenta, tj. czynności, do których z mocy prawa uprawniony jest wyłącznie biegły rewident, kończą się wydaniem na piśmie, w języku polskim, o. wyrażającej ogólne zdanie biegłego rewidenta o rzetelności, tj. zgodności z prawdą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /8 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OVERNIGHT (O/N)

  Określenie dotyczące terminów jednodniowych w operacjach bankowych. Oznacza, że bank pożyczający otrzymuje pieniądze w dniu zawarcia transakcji i zwraca je w następnym dniu roboczym.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt

Do góry