Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i zakres zbiorowego prawa pracy

  Oprócz indywidualnych stosunków pracy – między pracodawcą a poszczególnymi pracownikami – przedmiotem prawa pracy są również stosunki, jakie zachodzą między pracodawcami i ich organizacjami a związkami zawodowymi oraz pracodawcą a załogą zakładu pracy i reprezentującymi ją organizacjami. Odgrywają one...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje funkcji prawa pracy

  Przez pojęcie prawa pracy rozumie się założone w jego normach podstawowe cele, jakie stawia sobie przyjęta regulacja prawna, ujęta w określone kierunki oddziaływania norm prawniczych.

  W polskim naukowym piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się z reguły, że prawo pracy spełnia dwie podstawowe funkcje...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /5 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zasad prawa pracy. Wymień podstawowe zasady prawa pracy

  Za z. p. p. mogą być uznane tylko te normy ogólne, które zajmują centralne miejsce w systemie norm prawa pracy i wyrażają podstawowe idee i założenia polityki społecznej państwa, a które jako z. p. p. zostały określone przez samego ustawodawcę lub ze względu na swoją treść, miejsce i rolę wśród...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /5 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe źródła prawa pracy

  Do źródeł prawa pracy, obok źródeł prawa wewnętrznego, należą również:

  -konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, mające charakter wielostronny,

  -dwustronne lub wielostronne umowy międzynarodowe.

  Międzynarodowa Organizacja Pracy jest jedną z największych i najpoważniejszych organizacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestracja, rozszerzenie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy

  Rejestracja

  Każdy układ zbiorowy może być zawarty na czas określony bądź nieokreślony (w zależności od woli stron).Obowiązywanie układu zawartego na czas określony strony mogą ustalić na taki okres, który im odpowiada, określając w nim datę kalendarzową, od której będzie on...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /10 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje, zakres podmiotowy i przedmiotowy i treść układów zbiorowych pracy

  Rodzaje

  Obowiązujące przepisy o układach zbiorowych pracy dokonują podziału układów zbiorowych na układy zakładowe i ponadzakładowe. Można również zawierać układy zawodowe obejmujące pracowników określonego zawodu np. dziennikarzy, które mogą być zawierane zarówno na szczeblu zakładowym, jak i...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /4 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się zakładowego prawa pracy. Zakładowe źródła prawa pracy. Tryb wydania i treść regulaminu pracy

  Obok „prawa pracy” mającego charakter powszechnie obowiązujący powstało specyficzne źródło prawa pracy zw. zakładowym prawem pracy.

  Zakładowe prawo pracy to obowiązujące u pracodawców układy zbiorowe, a także oparte na ustawie inne porozumienia zbiorowe takie jak regulaminy określające prawa i...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /6 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa pracy. Hierarchia źródeł prawa pracy

  Treść stosunków pracy kształtowana jest przez liczne i różnorodne źródła pracy, których ranga i zakres oddziaływania zostały wyraźnie określone.

  Źródła te można podzielić na:

  1.powszechnie obowiązujące: Konstytucja, ustawy (kodeks pracy i inne ustawy określające prawa i obowiązki pracowników)...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki prawa pracy z prawem konstytucyjnym i prawem cywilnym

  Znaczenie Konstytucji jako źródła prawa pracy polega przede wszystkim na tym, że określa ona podstawowe założenia i zasady, na których winien opierać się cały system prawa pracy, wytycza kierunki działalności prawotwórczej w tej dziedzinie prawa.

  Zasady prawa pracy sformułowane w rozdziale II kodeksu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce prawa pracy w systemie prawa. Kryteria wyodrębnienia prawa pracy

  Prawo pracy jest to zespół przepisów prawa stanowiących wyodrębnioną i samodzielną dziedzinę prawa. Prawo pracy stanowi odrębną gałąź prawa. Jest to ogół norm wyodrębnionych z całości systemu prawa przedmiotowego, za pomocą umownie przyjętego kryterium klasyfikacyjnego.

  Właściwym kryterium...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt

Do góry