Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POLECENIE ZAPŁATY

  Stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela, obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Dyspozycja wierzyciela stanowi równocześnie jego zgodę na cofnięcie przez bank obciążenia rachunku dłużnika i uznania rachunku wierzyciela w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

  Dział rachunkowości zajmujący się normowaniem prawnym zagadnień rachunkowości poprzez przepisy o zasadach prowadzenia rachunkowości. Rachunkowość stosowana w praktyce sformułowała ogólne zasady prowadzenia podwójnej księgowości, które wykształciły się w XIV i XV w. we włoskich przedsiębiorstwach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORĘCZENIE BANKOWE

  Forma zabezpieczenia kredytu wynikająca z prawa cywilnego, której treścią jest zobowiązanie poręczyciela do wykonania zobowiązania w sytuacji, gdyby nie zrealizował go dłużnik. P.b. jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. Poręczycielami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Dla ważności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Są instrumentami rynku finansowego lub rynku towarowego dokumentującymi określone prawa majątkowe ich posiadaczy. Trzeba podkreślić, że prawa te są integralnie połączone z p.w., w których są one inkorporowane. Cecha ta powoduje, że w praktyce prawniczej wyraźnie odróżnia się p.w. od rozmaitych innych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /19 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Firma audytorska, która dzięki wpisowi na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uzyskała prawo do wykonywania zastrzeżonych ustawowo dla biegłych rewidentów czynności poświadczających (atestacyjnych), kończących się - w wyniku badania - wyrażeniem opinii o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAN FINANSOWY

  Roczny plan finansowy, jest uszczegółowieniem wycinka planu dochodów i wydatków budżetu przypisanego do realizacji danej jednostce. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych. Szczegółowość p.f...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARYTET WALUTOWY

  Relacja określająca ilość krajowych jednostek pieniężnych, jaką trzeba zapłacić za zagraniczną jednostkę pieniężną; stosunek wymiany pomiędzy daną jednostką pieniężną a jedną lub kilkoma jednostkami pieniężnymi.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSYSTEM INFORMATYCZNY RACHUNKOWOŚCI

  Część systemu informatycznego rachunkowości, która sama przedstawia system. Bazując na niezbędnej infrastrukturze technologicznej, kształtuje własną wyspecjalizowaną aplikację do rozwiązywania określonego fragmentu problemów rachunkowości danej organizacji, np. podsystem informatyczny rachunkowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

  Sporządzane są w celu upewnienia się, czy w okresach sprawozdawczych jednostka będzie posiadać wystarczającą ilość środków pieniężnych na realizację założonego poziomu wydatków, określonych w poszczególnych budżetach. Budżet środków pieniężnych należy sporządzać w układzie miesięcznym, a w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASYWA BANKU

  Źródła finansowania majątku banku, które spowodują wydatkowanie środków uosabiających korzyści ekonomiczne. Do grupy tej należą:

  1) zobowiązania wobec banku centralnego z tytułu zaciągniętych kredytów refinansowych, kredytu aukcyjnego bądź kredytów z zagranicznych linii kredytowych;

  2)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 627

  praca w formacie txt

Do góry