Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Omów przesłanki przypisania winy

  Przesłanki przypisania winy:

  Zdolność sprawcy do rozpoznania wymaganego prze prawo zachowania się - zdolność sprawcy do ponoszenia winy. Ta zdolność uzależniona jest od osiągnięcia określonego poziomu rozwoju (wiek odpowiedzialności) i stanu umysłowego pozwalającego na rozpoznanie znaczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma wina w prawie karnym?

  Odpowiedzialność karna związana jest z winą. Zasada "nullum crimen sine culpa" należy do podstawowych standardów współczesnego prawa karnego. Kodeksy odrzucają odpowiedzialność obiektywną za zachowanie od którego zależy karalność. Karze się za to co sprawca zrobił. Wina stanowi legitymację do...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy mamy do czynienia z bezprawnością karną?

  Przestępstwo to czyn zabroniony pod groźbą kary.

  Czyn zabroniony to zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.

  Przestępstwo to nie to samo co czyn zabroniony.

  Zakazu określonego zachowania dokonuje się tylko przez określenie znamion czynu zabronionego. Mamy tutaj do czynienia z...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma kryterium społecznej szkodliwości czynu?

  Nie jest przestępstwem czyn, którego społeczne niebezpieczeństwo jest znikome. Każdy czyn, realizujący znamiona czynu zagrożonego, jest czynem karygodnym.

  Stopień społecznej szkodliwości określają:

  rodzaj i charakter naruszonego dobra

  rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody

  sposób...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma przymus dla kwalifikacji zachowania się jako czynu zabronionego?

  Czyn nie zachodzi jeśli na człowieka został wywarty:

  przymus fizyczny absolutny - "vis absoluta" - przymus, którego nie da się odeprzeć, np. skrępowanie, odurzenie siłą lub pod wpływem narkotyków.

  przymus psychiczny - "vis compulsiva" - przymus, który może być spowodowany przez użycie...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja przestępstwa i jej podstawowe elementy

  Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony pod groźba kary przez obowiązującą ustawę, określającą jego znamiona, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.

  Przestępstwo:

  Czyn zabroniony pod groźbą kary przez obowiązujące prawo.

  Czyn musi być społecznie...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ruch obrony społecznej? Jakie wysuwał tezy?

  Ten nurt powstał po II wojnie światowej. Reprezentował go MARK ANCEL.

  Hasło podstawowe brzmiało: "Przestępstwo jest projekcją osobowości oskarżonego." Niezbędne jest, więc skrupulatne badanie osobowości oskarżonego w toku procesu karnego, aby można wybrać odpowiednia metodę traktowania prowadzącą...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ludźmi w zespole

  Charakterystyka

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie (project human resource management) - obejmuje procesy wymagane do zapewnienia możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania ludzi zaangażowanych w realizację projektu. Dotyczy to wszystkich interesariuszy projektu: sponsorów, klientów, partnerów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /10 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw założenia szkoły socjologicznej prawa karnego. Co to są kodeksy dwutorowe?

  Twórcą tej szkoły był Liszt. Wysunął on koncepcję kodeksów dwutorowych - operowały one karami i środkami zabezpieczającymi. Twierdził on, że przestępczość obok przyczyn związanych z osobowością jednostki, ma swoje przyczyny tkwiące w warunkach społecznych. Przesłanką odpowiedzialności karnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw główne tezy szkoły pozytywnej

  Twórca tej szkoły - włoski lekarz i psychiatra LOMBROSO - doszedł do wniosku, że istnieją "przestępcy urodzeni". Teorię swoją oparł na badaniach antropometrycznych przestępców (badał głównie czaszki). Twierdził, ze człowiek zbrodniarz to jednostka, która zachowała cechy człowieka pierwotnego i...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /763

  praca w formacie txt

Do góry