Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRAWO DEWIZOWE

  Część systemu prawnego odnoszącego się do uprawnień i obowiązków związanych z obrotem dewizowym. Przepisy p.d. mają z reguły charakter reglamentacyjny, ponieważ zawierają głównie zakazy, nakazy i obowiązki (ograniczenia swobody posiadania i dysponowania wartościami dewizowymi). Celem przepisów p.d...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /10 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURY

  Zbiór algorytmów działań na danych, którymi dysponuje dany system. Pojedyncza p. jest albo specyficznym algorytmem, albo też ich zespołem, kombinacją algorytmów specyficznych i uniwersalnych (takich jak np. algorytm dodawania, który może mieć zastosowanie w różnych p.), zmierzających do realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYCJE PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE

  Wszystkie sprawozdawcze pozycje majątkowe i wynikowe przedsiębiorstwa na potrzeby aktualizacji wyceny dzieli się na pieniężne i niepieniężne. Pozycjami pieniężnymi nazywa się te pozycje majątkowe i wynikowe, których wartości są ustalane bezpośrednio w kontrakcie bądź w inny sposób, w ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYSKIWANIE INFORMACJI W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  Funkcja systemu informatycznego rachunkowości (s.i.r.), mająca za zadanie wyszukanie w pamięci zewnętrznej komputera danych potrzebnych do ukształtowania żądanej informacji i poddanie ich działaniu procedur: 1) przetwarzania w celu uzyskania jej elementów i (lub) zredagowania dla nadania wymaganej formy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻYCZKA

  Umowa, na podstawie której dający p., czyli pożyczkodawca, przenosi na własność biorącego, czyli pożyczkobiorcy, określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić przedmiot p., czyli tę samą ilość pieniędzy albo tę samą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

  Określa wartość i rodzaj papierów wartościowych nabytych przez inwestora (indywidualnego lub instytucjonalnego) w celu ulokowania na długo lub na krótko wolnych aktywów (z reguły aktywów finansowych). W pierwszym przypadku będzie to portfel długoterminowych papierów wartościowych, a więc składnik...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZAEWIDENCYJNE RACHUNKI PROBLEMOWE KOSZTÓW

  Rachunki dostarczające informacji potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem oraz stanowiące pomoc w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych i kontrolnych. Prowadzone są poza systemem ewidencyjnym rachunkowości. P.r.p.k. służą także ustalaniu wzorców kosztów w postaci planów, normatywów i standardów dla...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZOSTAŁE KOSZTY TECHNICZNE

  Inne niż odszkodowania i świadczenia, koszty akwizycji, koszty administracji i koszty działalności lokacyjnej kosztowe obciążenia wynikowe zakładu ubezpieczeń wynikające z prowadzonej przez niego zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Koszty te obejmują w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLECENIE PRZELEWU

  Udzielona bankowi przez właściciela dyspozycja obciążenia swojego rachunku bankowego określoną kwotą oraz uznania tą kwotą (przelania jej) wskazanego rachunku wierzyciela. Warunkiem wykonania p.p. jest posiadanie pokrycia na rachunku bankowym zleceniodawcy. Zleceniodawca ma możliwość odwołania p.p...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZOSTAŁE PRZYCHODY TECHNICZNE

  Inne niż: składki i przychody z lokat przychody zakładu ubezpieczeń wynikające z prowadzonej przez niego zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Przychody te obejmują w szczególności: dodatnie różnice kursowe powstałe na kontach rozrachunków z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt

Do góry