Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stosunki pracy z wyboru

  Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika stosunek pracy w charakterze pracownika. Ta ogólna norma ( art.76 KP) nie ma zastosowania wszędzie tam, gdzie z wyborem nie łączy się wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy. Wybór, jako podstawa powstania stosunku pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby nawiązania stosunku pracy

  Stosunek pracy - to stosunek prawny, to zespól praw i obowiązków. Jego charakterystyczną cechą jest podporządkowanie pracownika pracodawcy, a praca świadczona jest pod kierownictwem. Istotna cecha jest obowiązek osobistego świadczenia pracy przez pracownika, jest to cecha nie mająca wyjątków. Wspólna cecha...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki jakie musi spełnić pracownik administracji państwowej

  Zatrudnienie pracownika w administracji państwowej jest możliwe po spełnieniu warunków:

  - posiada obywatelstwo polskie;

  - korzysta z pełni praw publicznych;

  - posiada kwalifikacje wymagane w służbie;

  - cieszy się dobrą opinią;

  - musi posiadać tytuł magistra, zna język obcy;

  - ma uregulowany...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki zatrudnienia z uwzględnieniem pracowników administracji państwowej

  Pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku pracy. Zatrudniona jest na podstawie umowy o prace z powolania, z mianowania lub spółdzielczej umowy o prace. Pracownikiem może być osoba fizyczna, która ukonczyla 18 lat Młodociany może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego lub przy pracach dorywczych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w nocy, niedziele i święta

  Dodatek za prace nocna to nadgodziny 100 % + dodatki nocne 20 %. Szczególny ekwiwalent jest przewidziany za prace w niedziele i dzień dodatkowo wolny od pracy. Pracownikowi zatrudnionemu w niedziele pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w tygodniu.

  Jeśli praca była świadczona w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w ruchu ciągłym

  To praca, która ze względu na technologie nie może być przerwana. Czas pracy może być przedłużony do 48 godz. przeciętnie na tydzień, w okresie rozliczeniowym trwającym nie dłużej niż 4 tygodnie. W ramach przyjetego okresu rozliczeniowego tygodniowy czas pracy moze być przedłużony do 48 godz., a...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w nadgodzinach

  Praca w nadgodzinach jest obowiązkiem pracownika. Pracownik może odmówić wykonania polecenia pracodawcy tylko w szczególnym przypadku, gdy wykaże, że niewykonanie plecenia było uzasadnione nadzwyczajną okolicznością. Polecenie pracodawcy pracy w godzinach nadliczbowych jest więc dla pracownika wiążące...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do urlopu wypoczynkowego

  Pracownik ma prawo do wypoczynku. Urlop wypoczynkowy jest świadczeniem okresowym, nieprzerwanym, płatnym, przysługującym pracownikowi corocznie. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. Jest to zasada bezwzględna, od której prawo nie dopuszcza jakichkolwiek wyjątków.

  W prawie występuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy

  Zasada ta zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nie wyłączając jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Na treść tego obowiązku składa się ochrona zdrowia i życia, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlopy

  art. 152 - 175

  - wypoczynkowe

  - bezpłatne

  Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

  - pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu

  - pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu

  - 14 dni powinna wynosić pierwsza część urlopu wraz z dniami wolnymi, a pozostałe dni w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /3 945

  praca w formacie txt

Do góry