Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Automatyzm ustawowy

  W przypadkach wskazanych przez ustawodawcę treści stosunku pracy może ulec zmianie poza działaniami pracodawcy i pracownika a wiec niejako z urzędu. Ta zmiana wiąże się przede wszystkim z układami zbiorowymi pracy i dotyczy kształtowania struktury i zasad wynagradzania w stosunku do wszystkich osób...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostronna zmiana treści stos. pracy

  Pracodawca może jednostronnie zmienić warunki zobowiązania pracowniczego tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przede wszystkim, gdy nie jest wymagane dla tej czynności wypowiedzenie zmieniające. Dopuszczalność czasowej zmiany warunków pr. na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy - instytucja...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasowe oddelegowanie

  Czasowe oddelegowanie pracownika do innej pracy należy do jednostronnych czynności pracodawcy. Jest moz1iwe we wszystkich zakładach pracy. Oddelegowanie jest dopuszczalne przy łącznym spełnieniu 4 warunków:

  - musza istnieć uzasadnione potrzeby pracodawcy,

  - inna praca musi odp6whidac kwalifikacjom...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana treści stosunku pracy i jej sposoby

  a. Porozumienie zmieniające.

  Na mocy porozumienia stron zmieniane są przede wszystkim warunki umowy na korzyść pracownika. Porozumienie zmieniające jest przejawem godzenia się pracownika i pracodawcy, co do przekształcenia treści łączącego ich stosunku prawnego, stad tez może ono być dokonane w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki pracodawcy

  Na obowiązki pracodawcy składają się:

  a)obowiązek realizowania celu stosunku pracy,

  b)obowiązek wydania świadectwa pracy,

  c)obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy.

  ad. a)

  Podstawowe znaczenie ma tutaj obowiązek dopuszczenia pracownika do wykonywania umówionej pracy. Źródłem tego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /7 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek należytego wykonywania pracy

  Obowiązek należytego świadczenia pracy jest samoistna i rodzajowo odrębna powinnością pracownika. Pracownik powinien świadczyć prace starannie i sumiennie.

  Kodeks nie określa pojęcia staranności wprost czyni to jednak w sposób pośredni przez odwołanie się do klauzuli pracy świadczonej pod...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek świadczenia pracy

  Zasadniczym ogólnym obowiązkiem pracownika jest powinność wykonywania pracy określonego rodzaju. Z powinnością wykonywania pracy wiąże się obowiązek pracownika przejawiania gotowości do świadczenia pracy (jeżeli taki stan psychiczny i fizyczny pracownika jest zależny od niego samego - niepodobna...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji

  Na treść obowiązku dbałości o dobro pracodawcy składają się wszelkie zachowania pracownika, które w sposób prosty służą umacnianiu, bądź zachowaniu w nieuszczuplonej formie interesów majątkowych i niematerialnych zakładu pracy (dbałość o mienie zakładu pracy, zachowanie lojalności wobec podmiotu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy

  Przed nowelizacja KP powinność pracownika dbałości o porządek w procesie pracy wypełniała treść obowiązku przestrzegania dyscypliny pracy. Nowela zerwała z tym ostatnim pojęciem, chociaż pozostawiła jego treść. Nadal bowiem pracownik musi przestrzegać czasu pracy, regulaminu itp. Tak wiec...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego

  Zasady współżycia społecznego odgrywają znaczącą role w prawie pracy.

  Zgodnie z art. 8 KP nie można czynić ze swego prawa użytku, który był by sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

  Odesłanie do zasad współżycia społecznego umożliwia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt

Do góry