Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OBOWIĄZKOWY CHARAKTER PODATKU

  Podatek to świadczenie obowiązkowe, które wynika z norm generalnych ( ustaw i aktów, którym ustawy zezwalają na kształtowanie niektórych elementów konstrukcyjnych podatku). Obowiązek podatkowy powstaje zawsze samoistnie na skutek tego, że podmiot przewidziany normą ogólną ze względu na podmiot realizuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIENIĘŻNY CHARAKTER PODATKU

  Te cechę podatku podkreśla się dlatego, że nie zawsze podatek był świadczeniem o charakterze pieniężnym.

  Podatek jest nakładany i realizowany ( wymierzany i wpłacany dobrowolnie lub egzekwowany przymusowo) w jednostkach pieniężnych.

  (kiedyś istniały też świadczenia realizowane np. w płodach...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWOWA I DOKTRYNALA DEFINICJA PODATKU

  Zgodnie z art. 6 Ordynacji: podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

  Definicja doktrynalna podatku ma pełniejszy i ogólniejszy charakter. Uwzględnia ona bowiem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANINA PUBLICZNA A PODATEK

  O daninach publicznych stanowi bezpośrednio art. 217 Konstytucji wskazując, że „ Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kontroli wykonywania budżetu: absolutorium

  Wykonanie budżetu podlega kontroli Sejmu.. Kontrola ta w pewnym sensie rozpoczyna się już w trakcie trwania roku budżetowego, gdyż Minister Finansów zobowiązany jest do przedkładania komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu oraz Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do 10 września informacji o...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania

  - przenoszenie środków

  - uruchamianie nowych środków

  Dysponenci części budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danej części i działu budżetu państwa. Dysponenci ci mogą upoważnić do dokonywania...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasowa obsługa budżetu

  Kasową obsługę budżetu sprawują banki . Bankowa obsługa budżetu polega na prowadzeniu rachunków bankowych, na których gromadzone są zasoby budżetowe, przyjmowaniu wpłat środków pieniężnych na te rachunki oraz dokonywaniu wypłat na zlecenie upoważnionych do tego podmiotów.

  Najważniejszy z tych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ wykonawczy budżetu, tryb przygotowania układu wykonawczego budżetu

  Układy wykonawcze budżetu są to dokumenty planistyczne, sporządzane – na podstawie ustaleń zawartych w ustawie budżetowej – przez dysponentów poszczególnych części budżetu państwa. Sporządzane są one w terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysponenci środków budżetowych i ich rodzaje

  Dysponenci środków budżetowych to jedn. org. upoważnione do dokonywania wydatków budżetowych i Ew. zasilania w środki budżet. podległych sobie jednostek

  dysponenci I stopnia (główni) są to jedn. organ. dla których w budżecie państwa ustalono odrębną część budżetową:

  * dokonują wydatków na...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i funkcje prowizorium budżetowego

  Prowizorium budżetowe – jest planem gospodarki finansowej państwa, posiadającym jednak kształt i charakter prawny nieco odmienny od budżetu. Do budżetu prowizorium upodobnia zarówno treść (plan finansowy) jak i forma prawna (ustawa). Różnice polegają na tym, że prowizorium jest planem mniej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt

Do góry