Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PROCEDURA WYMIARU NADPŁATY, KTÓRA POWSTAŁA W WYNIKU ORZECZENIA TK

  Art. 74 ordynacji wskazuje procedurę wymiaru nadpłaty, jeżeli powstała ona w wyniku orzeczenia TK, a podatnik był zobowiązany do dokonania samo wymiaru przez złożenie deklaracji, dokonanie wpłaty albo został rozliczony przez płatnika.

  W tym przypadku przyczyną powstania nadpłaty jest pierwotne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STWIERDZENIA NADPŁATY

  Art. 75 ordynacji

  Jest to postępowanie wymiarowe, które wszczyna podatnik (płatnik, inkasent). Ma zastosowanie do zobowiązań, które objęte są deklaracjami samowymiarowymi oraz gdy jest ono realizowane za pośrednictwem płatnika lub inkasenta.

  Nie ma zastosowania do zobowiązań wymierzanych obligatoryjnie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURY WYMIARU NADPŁATY

  Ujawnienie nadpłaty może nastąpić przez samowymiar lub wymiar przez wydanie decyzji.

  Samowymiar:

  Art. 73 §2- przez złożenie deklaracji lub zeznania przez podatników podatku dochodowego, akcyzowego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa państwowe.

  Art. 74- stanowi o samowymiarze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTAWANIE NADPŁATY

  Termin ten może być używany w 3 różnych znaczeniach:

  w sensie faktycznym- czyli zaistnienie różnicy między kwotą zapłaty, a powinnością prawną podatnika na skutek dokonanej wpłaty

  jako powstanie stosunku prawnego nadpłaty- zaistnienie nadwyżki w stosunku do już istniejącego obowiązku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADPŁATA A TZW. POWSTAWANIE ZOBOWIĄZAŃ Z MOCY PRAWA I Z MOCY DECYZJI

  Nadpłatę, próbuje się wtłoczyć w koncepcje powstawania zobowiązań z mocy prawa i z mocy decyzji. Jest to jednak podejście nieprawidłowe. Nadpłata dlatego jest nadpłatą i dlatego jest oprocentowana, że stanowi przewyżkę kwoty wpłaconej ponad obowiązujące prawo bądź w ogóle nie posiada podstawy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTAWANIE, WYMIAR, ZWROT, I PRZEDAWNIENIE NADPŁATY

  Art. 72§1 ordynacji: za nadpłatę uważa się kwotę:

  nadpłaconego lub nienależenie zapłaconego podatku

  podatku pobranego przez płatnika nienależenie lub w wysokości większej od należnej

  zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji o odpowiedzialności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTAWANIE, WYMIAR I WYKONYWANIE ROSZCZEŃ PODATNIKA

  Roszczenie jest alternatywnym dla zobowiązania rodzajem stosunku prawnego, gdyż podatnik może być wierzycielem, gdy ma nadpłatę, stratę, prawo do zwrotu albo zaliczenia.

  W polskim prawie podatkowym nie ma pojęcie roszczenia, zostało ono tak skonstruowane, jakby podatnik w nie mógł być wierzycielem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAWIESZENIE I PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

  Art. 70§2-4, §6-8 i art. 70a

  Przedawnienie zobowiązań pełni funkcję porządkującą i stymulacyjną oraz jest instrumentem pewności prawa.

  Bieg terminów przedawnienia ma mobilizować organy, aby realizowały zasadę szybkości postępowania i skutecznie egzekwowały zobowiązania oraz wprowadzały do nich...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDAWNIENIE PRAWA WYKONANIA I KOREKTY ZOBOWIĄZANIA

  Dotyczy samowymiaru, w tym przypadku przyjęto konstrukcję dwustopniową

  Art. 70 ordynacji stanowi: przedawnia się prawo wykonania zobowiązania objętego samowymiarem, jeśli podatnik złożył deklarację.

  Ponieważ podatnik mógł złożyć deklarację nieprawidłową- biegnie także przedawnienie prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDAWNIENIE WYMIARU

  Podstawowy przepis- Art. 68§1 ordynacji stanowi: zobowiązanie podatkowe o którym mowa, w art. 21§1pkt.2 ordynacji, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  Przepis ten nie ma...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt

Do góry