Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZYCHODY

  Termin używany w rachunkowości w dwóch znaczeniach. W pierwszym, p. to powstanie korzyści ekonomicznych w jednostce w postaci wpływu lub innego zwiększenia wartości aktywów bądź zmniejszenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadziły do wzrostu kapitału własnego w inny sposób niż wniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBKOWANIE STATYSTYCZNE W REWIZJI FINANSOWEJ

  Wybór próbki może być celowy lub przypadkowy. Celowy polega na określeniu przez biegłego rewidenta, na podstawie zawodowego doświadczenia i dotychczasowych wyników rewizji, kryteriów wyboru jednostek do badania. Jest to postępowanie subiektywne, dlatego też za pominięcie istotnego błędu czy celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKTY ROLNICZE

  Aktywa biologiczne należące do gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego i wyceniane w momencie ich zbioru lub pozyskiwania (MSR nr 41). Pozyskiwanie p.r. dotyczy jedynie zwierząt znajdujących się w hodowli lub chowie.

  W celu dokonania wyceny p.r. po zbiorach lub ich pozyskaniu należy wykorzystywać MSR nr...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY BUDŻETU

  Państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych pochodzą: ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG RENTOWNOŚCI

  Określany analitycznie punkt krytyczny (graniczny) informujący o tym, jakie rozmiary sprzedaży - przy danych cenach i kosztach - mogą pozwolić na osiągnięcie przychodów pokrywających ponoszone koszty własne. Wzrost sprzedaży powyżej p.r. prowadzi do osiągania rosnącego zysku, natomiast spadek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMESA KREDYTOWA

  Przyrzeczenie udzielenia kredytu na określony cel, w określonych warunkach i w określonym czasie, pod warunkiem że ubiegający się o kredyt dopełni ściśle określonych formalności lub przedłoży wymagane dokumenty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ

  Typowe formuły stosowane w analizie progu rentowności dotyczą produkcji i sprzedaży jednego wyrobu lub całej sprzedaży niezależnie od liczebności asortymentu. W odniesieniu do jednego produktu można stosować analizę progu rentowności w ujęciu ilościowym i wartościowym. Przy dużej liczbie produktów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSPEKT EMISYJNY

  Dokument wymagany przy ubieganiu się o uzyskanie zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu przez emitenta lub wprowadzającego. Wniosek w tej sprawie składa się za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT KALKULACJI

  Wyrażona za pomocą odpowiedniej miary, którą stanowi liczba jednostek kalkulacyjnych, ilość produktów pracy uwzględniana w procedurze ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego, półfabrykatu lub usługi. Przedmiotem kalkulacji mogą być także planowane przedsięwzięcia czy też inne, poza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZJA

  Wynagrodzenie za pośrednictwo, czynności handlowe, świadczenie usług. P. ustalana jest z reguły w procentach od określonej wartości, np. obrotu, wartości zawartej transakcji. P. występują w handlu, usługach, bankach, ubezpieczeniach, turystyce, na giełdach i w innych dziedzinach życia gospodarczego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt

Do góry