Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZASADA DWUINSTANCYJNOŚCI POSTĘPOWANIA

  Art.127 Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Zasada ta wyraża prawo podatnika do rozstrzygnięcia sprawy dwukrotnie, dwóch organach, z których organ odwoławczy kontroluje poprzez wydanie decyzji decyzje organu I instancji. Organ odwoławczy zobowiązany jest ponownie rozpoznać i orzec w sprawie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PISEMNOŚCI POSTĘPOWANIA

  Art. 126 „Sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Celem zasady jest ochrona pewności ustaleń w toku postępowania. Realizacja pisemności polega na pisemnej formie podstawowych rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) oraz pisemnym utrwalaniu przebiegu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PRZEKONYWANIA STRON

  Art. 124 Polega na tym, że organy podatkowe powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez stosowania środków przymusu.

  Przekonywanie nie może jednak polegać na :

  odwodzeniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA CZYNNEGO UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU

  Art. 123 §1,§2 -Polega na tym, że organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady tylko...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PRAWDY OBIEKTYWNEJ

  Art.122 „ W toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.”

  Konkretyzacja tej zasady zawarta jest w art.187 ord i art. 77 kpa.

  art.187 „Organ podatkowy zobowiązany jest zebrać i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ

  Art. 121§2 „ Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.

  Różnice z kpa

  Art.9 Kpa- organy administracji publicznej są zobowiązane do należytego i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁATA PROLONGACYJNA

  Jest formą odpłatności za zwłokę wywołaną odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem zobowiązania podatkowego na raty (art. 57 ordynacji ). Jej ustalenie powinno nastąpić w decyzji o odroczeniu lub ratach. Nie ma jednak przeszkód, by wydać w tej sprawie odrębną decyzję.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

  Są zarówno odszkodowaniem, jak i sankcją za nieterminowe wywiązywanie się z obowiązku zapłaty zobowiązań. Początkowo przepisy nie rozstrzygały czy i w jakich przypadkach wydawać decyzję w sprawie odsetek; orzecznictwo uznawała, że taką decyzję należy wydawać na wniosek podatnika, jak kwestionuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA

  Art.112 Nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części odpowiada całym swym majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe od dnia nabycie zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zakres odpowiedzialności nabywcy ograniczony jest do wartości nabytego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA ZA FIRMANCTWO

  Art.113

  Firmanctwo- polega na tym, że osoba podlegająca opodatkowaniu część lub całość swojej działalności gospodarczej prowadzi pod nazwiskiem, nazwą lub firmą innej osoby( firmującego). Firmanctwo ma na celu zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów działalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt

Do góry