Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WYMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

  Art.. 230§1 –zwrot sprawy organowi I instancji w celu dokonania wymiaru uzupełniającego, poprzez zmianę wydanej decyzji, może nastąpić, gdy w toku postępowania wszczętego odwołaniem organ odwoławczy stwierdzi, że :

  Zobowiązanie podatkowe zostało ustalone lub określone w wysokości niższej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO ODWOŁANIA

  Zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego oznacza dopuszczalność zastosowania przez uprawniony podmiot (stronę, prokuratora, RPO) zwyczajnych środków prawnych w celu weryfikacji przez organ odwoławczy decyzji podjętej przez organ pierwszej instancji.

  Odwołanie jest środkiem względnie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

  Art. 165 § 1 postępowanie wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

  Przepis powielony z kpa, choć mylący bo w niektórych przypadkach nie można wszcząć postępowania na żądanie strony np: postępowanie wymiarowe art. 23

  Pozostałych przypadkach- podatnik składa deklarację podatkową, nie może...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORĘCZANIE PISM

  Art. 144- organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest W/B/P, pisma doręczać może sołtys za pokwitowaniem

  Art. 145 §1,2 Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PONAGLENIE

  Art. 141 Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art.140 stronie służy ponaglenie do:

  Organu podatkowego wyższego stopnia

  Ministra właściwego dopraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPSTWO NIEZAŁATWIENIA SPRAWY W TERMINIE

  W/w terminy mogą ulegać skróceniu lub przedłużeniu, stąd mają charakter instrukcyjny.

  Art. 140 §1 O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁATWIANIE SPRAW

  Art.139 mówi w jakich terminach sprawy powinny być załatwione. 3 terminy dla organów I instancji

  Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenie postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki->natychmiast, już. Jednak nie później niż w terminie miesiąca.

  Termin miesiąca dla...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEŁNOMOCNIK W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM

  Art. 136 Strona może działać przez pełnomocnika, chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania

  Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, nie musi być to pełnomocnik kwalifikowany. ( dziś- doradca finansowy)

  Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRONA POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO

  Art. 133 § 1 regulacja inna niż w kpa

  Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik ,inkasent lub następca prawny, a także osoby trzecie, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego , do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA TRWAŁOŚCI

  Art. 128 głosi, że decyzje od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie. Taka decyzja może być wzruszona tylko w trybach...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt

Do góry