Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DECYZJA O ZABEZPIECZENIU (trwałość decyzji o zabezpieczeniu)

  Art. 33§4 ordynacji: w toku postępowania lub kontroli podatkowej, organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w drodze decyzji o zabezpieczeniu:

  Przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZKI PROCEDURALNE ORGANÓW PODATKOWYCH

  Organ musi wykazać ponad wszelką wątpliwość istnienie przesłanek zabezpieczenia, wykazać w uzasadnieniu wyraźną przyczynę jego ustanowienia oraz konkretne dowodu uzasadniające jego zastosowanie oraz ma obowiązek określić w decyzji o zabezpieczeniu przybliżoną kwotę zob. podatkowego w taki sposób...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN ZABEZPIECZENIA

  Termin dokonania zabezpieczenia art. 33 §2 zabezpieczenia można dokonać również w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej przed wydaniem decyzji.

  Ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, czyli decyzji obligatoryjnej

  Określającej wysokość zobowiązania podatkowego, czy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA PRAWNA ZABEZPIECZENIA

  Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w trybie art. 33§1 ordynacji następuje w formie decyzji. Decyzja ta nie rozstrzyga jednak o wymiarze zobowiązania. Zabezpieczenie tworzy stan prawny, w którym zabezpieczony majątek nie może być przedmiotem legalnego obrotu prawnego. Decyzja stanowi podstawę...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT I ZAKRES ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ

  Zabezpieczeniu podlegają:

  Zobowiązania podatkowe przed terminem płatności (art. 33§1)

  Kwota odsetek za zwłokę należnych od zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, gdy przedmiotem zabezpieczenia mają być zaległości podatkowe (art. 33§31)

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESŁANKI ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ

  Zob. podatkowe może być zabezpieczone, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym i dokonuje czynności, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  ZABEZPIECZENIE PRZEDWYMIAROWE (JURYSDYKCYJNE) I EGZEKUCYJNE

  W polskim systemie prawnym wyróżniamy zabezpieczenie przedegzekucyjne (przedwymiarowe, jurysdykcyjne), które uregulowane jest w ordynacji i egzekucyjne, uregulowane w ustawie o zabezpieczeniu egzekucyjnym w administracji.

  Zabezpieczenia egzekucyjnego dokonuje się wówczas gdy jego bark mógłby utrudnić lub...

  Ocena /5.0 Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE JURYSDYKCYJNE

  Inaczej zabezpieczenie przedwymiarowe ma dla postępowania egzekucyjnego charakter komplementarny i pomocniczy. Ucieczka przed realizacją zobowiązania może się zaczynać już w momencie powstania obowiązku podatkowego. Dlatego zabezpieczenie jest konieczne od chwili powstania obowiązku podatkowego, do momentu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZANIA NA MAJĄTKU PODATNIKA

  Art.33 §1 rodzaje zabezpieczeń:

  Przed terminem płatności

  Hipoteka przymusowa

  Zastaw skarbowy

  Zabezpieczenie podatkowe przed terminem może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli:

  Zachodzi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE WYMIAR ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  Należą do nich:

  Zasada informacji prawnej

  Instytucja interpretacji podatkowych

  Czynności sprawdzające

  Doradztwo podatkowe

  Są ściśle związane z wymiarem

  Prowadzenie ewidencji i dokumentacji podatkowej

  Informacje podatkowe

  Porozumienia cenowe

  Wymiana...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /4 762

  praca w formacie txt

Do góry