Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZYCHODY FINANSOWE

  P. realizowane z operacji finansowych. Jednostka może osiągać przychody finansowe z następujących źródeł:

  1) dywidendy i udziały w zyskach;

  2) odsetki, w szczególności: a) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, b) odsetki od udzielonych pożyczek, c) odsetki od dłużnych papierów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY NOSTRO

  Rachunek banku A prowadzony przez bank B, patrząc z punktu widzenia banku A, czyli rachunek prowadzony przez inny bank. Rachunek nostro dla danego banku prowadzić może bank centralny lub inny bank, zwany bankiem korespondentem.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW

  Przychody rejestrowane w jednostkach handlowych, które nabywają towary w celu dalszej odprzedaży. Do towarów zaliczane są także produkty wytworzone przez jednostkę i sprzedawane we własnej sieci sklepów. Wielkość tego przychodu wynika z przemnożenia ilości sprzedanych towarów przez ich jednostkową cenę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY NETTO

  Należne lub uzyskane kwoty pieniężne z tytułu sprzedaży skorygowane o podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz inne zmniejszenia i zwiększenia, tj. udzielone opusty, uznane reklamacje, korekty błędów, należne dopłaty, dotacje. Antonimem p.n. jest przychód brutto, ustalany jako iloczyn...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYGOTOWANIE DANYCH W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  Dane dotyczące zdarzeń gospodarczych podlegają rejestracji w księgach rachunkowych, przy czym moment stwierdzenia ich zaistnienia i pomiary muszą być odpowiednio udokumentowane. Ta podstawowa zasada rachunkowości wymaga respektowania również w informatycznych systemach rachunkowości. Technicznym sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Przychody ze statutowej działalności jednostki gospodarczej, do której prowadzenia jednostka została powołana. Działalność statutowa podmiotu może polegać na obrocie towarami, produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych, świadczeniu usług lub na połączeniu tych działalności; zatem p.p.d.o. to należne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT

  Opust od ceny sprzedaży przyznawany najczęściej z tytułu zakupu większej ilości produktów. Czasami może być udzielany na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem przez nabywcę produktu do dalszej odprzedaży, np. paczkowaniem, sortowaniem lub na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych w imieniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  P. obejmujące dwa segmenty działalności jednostki, tj. przychody podstawowej działalności operacyjnej oraz przychody pozostałej działalności operacyjnej (pozostałe przychody operacyjne).

  Do przychodów podstawowej działalności operacyjnej zalicza się należne lub uzyskane kwoty pieniężne z tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZORIUM BUDŻETOWE

  Plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe państwa na określoną część roku. Przygotowywany jest wówczas, gdy w ustawowym terminie nie może być przedstawiony projekt ustawy budżetowej. P.b. traci moc z chwilą uchwalenia i ogłoszenia ustawy budżetowej. W przypadku uchwalenia ustawy o p.b...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKTY NIEZAKOŃCZONE

  Półprodukty (półfabrykaty) i produkty w toku (produkcja niezakończona).

  Półfabrykaty to produkty pracy, które przeszły przez określone etapy procesu produkcyjnego, przy których zakończono pewne operacje technologiczne, ale nie podjęto dalszych. Występują one głównie w tych jednostkach, w których proces...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt

Do góry