Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dochody budżetu gminy

  Dochody budżetu gminy podzielić można na dwie podstawowe grupy:

  - dochody własne budżetu gminy,

  - dochody regulujące budżetu gminy.

  Podział ten wypływa z interpretacji art. 167 ust. 2 i 1 Konstytucji RP i ma istotne znaczenie z punktu widzenia oceny samodzielności finansowej gminy (powiatu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i treść budżetu gminy

  Budżet gminy jest podstawowym planem finansowym, obejmującym liczbowe zestawienie przewidywanych

  - dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów gminy (rady gminy, burmistrza, prezydenta, wójta) i jednostek organizacyjnych im podległych (Urząd Gminy) a także

  - przychodów i wydatków gminnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutorium i jego charakter prawny

  Absolutorium jest aktem woli Sejmu, którego treścią jest aprobata sposobu, w jaki budżet był wykonywany oraz rezultatów jego wykonania. Udzielenie absolutorium pociąga za sobą ten skutek, że parlament nie może już w przyszłości prowadzić dyskusji i podejmować uchwał dotyczących tej kwestii. Prawne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola wykonywania budżetu państwa oraz jej etapy

  Wykonanie budżetu podlega kontroli Sejmu. Kontrola ta rozpoczyna się w pewnym sensie już w trakcie trwania roku budżetowego, gdyż Minister Finansów zobowiązany jest do przedkładania Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 10 września, informacji o przebiegu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunki budżetu państwa

  Bankowa obsługa budżetu polega na prowadzeniu rachunków bankowych, na których gromadzone są zasoby budżetowe, przyjmowaniu wpłat środków pieniężnych na te rachunki oraz dokonywaniu wypłat na zlecenie upoważnionych do tego podmiotów.

  centralny rachunek bieżący budżetu państwa,

  rachunki...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa

  W trakcie wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej określone w ustawie o finansach publicznych:

  1. zasada terminowości;

  2. zasada zlecania zadań budżetowych z uwzględnieniem wyboru najkorzystniejszych ofert;

  3. zasada pierwszeństwa dokonywania wydatków na obsługę długu Skarbu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwalanie budżetu państwa

  Uchwalenie projektu ustawy budżetowej odbywa się w trzech czytaniach:

  * pierwsze czytanie odbyć się musi na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Obejmuje ono uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, którym jest Minister Finansów. Kończy się ono odesłaniem projektu do komisji sejmowych. Prace komisji sejmowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowywanie budżetu państwa

  Przygotowanie projektu budżetu państwa spoczywa na Ministrze Finansów, który przedstawia Radzie Ministrów złożenia projektu Ustawy budżetowej. Materiały do ustawy budżetowej opracowywane są na podstawie tzw. noty budżetowej, czyli rozporządzenia Ministra Finansów, który określa w nim szczegółowe zasady...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /3 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozchody budżetu państwa

  Rozchody budżetu państwa to:

  środki publiczne przeznaczone na wykup skarbowych papierów wartościowych,

  środki publiczne przeznaczone na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów,

  środki publiczne przeznaczone na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki budżetu państwa

  Wydatki dokonywane są poprzez obciążenie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa lub innych rachunków budżetowych. Wydatki budżetu państwa można sklasyfikować według różnych kryteriów.

  Jednym z nich jest kryterium przedmiotowe, wskazujące na rodzaj zadań finansowanych z budżetu państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 907

  praca w formacie txt

Do góry